Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 606

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 606
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21 ал.l т.8 от ЗМСМА, чл.26, ал.10 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:

1. Изменя и допълва Решение №468, прието с Протокол №23/19.02.2009 г., като заличава изречение второ от точка първа на решението и записва точка втора със следния текст:
„ 2. Задължава Кмета на Община Русе да проведе процедура по реда на чл.26, ал.10 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за поправка картата на възстановената, като се изиска да се нанесе върху картата съществуващия общински път, който обслужва частни имоти и съществуващия трафопост.”