Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 607 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.57, ал. 3 от ЗУТ, чл. 39, ал. 4 , чл. 8, ал. 9 от ЗОС, и чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, и писмо с вх. № 06-01-139/21.07.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, чрез  Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

                    1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с учредяване на безвъзмездно право на ползване спрямо части от недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

1.1. Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.2403 по КККР на гр. Русе, с площ от 3,77 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4855258.82 и Y 536757.87; точка 2 с координати X 4855261.91 и Y 536754.31; точка 3 с координати X 4855262.51 и Y 536754.83; точка 4 с координати X 4855259.43 и Y 536758.39, онагледена съгласно одобрена схема за поставяне на РИЕ за срок до 31.12.2024 г.;

1.2. Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.6.44  по КККР на гр. Русе, с площ от 3,77 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4855890.19 и Y 538123.45; точка 2 с координати X 4855890.69 и Y 538122.82; точка 3 с координати X 4855894.39 и Y 538125.72; точка 4 с координати X 4855893.90 и Y 538126.35, онагледена съгласно одобрена схема за поставяне на РИЕ за срок до 31.12.2024 г.;

1.3. Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.641  по КККР на гр. Русе, с площ от 3,77 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4857265.12 и Y 538242.45; точка 2 с координати X 4857263.00 и Y 538238.25; точка 3 с координати X 4857263.71 и Y 538237.89; точка 4 с координати X 4857265.83 и Y 538242.09, онагледена съгласно одобрена схема за поставяне на РИЕ за срок до 31.12.2024 г.;

1.4. Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.8.443  по КККР на гр. Русе, с площ от 3,77 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4860098.41 и Y 541500.23; точка 2 с координати X 4860103.11 и Y 541499.88; точка 3 с координати X 4860103.16 и Y 541500.68; точка 4 с координати X 4860098.47 и Y 541501.03, онагледена съгласно одобрена схема за поставяне на РИЕ за срок до 31.12.2024 г.;

1.5. Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5004  по КККР на гр. Русе, с площ от 3,77 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4856100.77 и Y 537031.11; точка 2 с координати X 4856104.30 и Y 537027.99; точка 3 с координати X 4856104.83 и Y 537028.59; точка 4 с координати X 4856101.29 и Y 537031.71, онагледена съгласно одобрена схема за поставяне на РИЕ за периода на строителството до 31.12.2024 г.

2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, ЕИК 827184123, за разполагане на рекламно-информационни елементи – билборди, върху метална рамка, двустранни, с размери 4/3 метра изобразителна площ на територията на гр. Русе, върху части от  имоти, частна общинска собственост, както следва:

2.1 .Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.2403 по КККР на гр. Русе, с площ от 3,77 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4855258.82 и Y 536757.87; точка 2 с координати X 4855261.91 и Y 536754.31; точка 3 с координати X 4855262.51 и Y 536754.83; точка 4 с координати X 4855259.43 и Y 536758.39, онагледена съгласно одобрена схема за поставяне на РИЕ за срок до 31.12.2024 г.;

2.2. Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.6.44  по КККР на гр. Русе, с площ от 3,77 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4855890.19 и Y 538123.45; точка 2 с координати X 4855890.69 и Y 538122.82; точка 3 с координати X 4855894.39 и Y 538125.72; точка 4 с координати X 4855893.90 и Y 538126.35, онагледена съгласно одобрена схема за поставяне на РИЕ за срок до 31.12.2024 г.;

2.3. Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.641  по КККР на гр. Русе, с площ от 3,77 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4857265.12 и Y 538242.45; точка 2 с координати X 4857263.00 и Y 538238.25; точка 3 с координати X 4857263.71 и Y 538237.89; точка 4 с координати X 4857265.83 и Y 538242.09, онагледена съгласно одобрена схема за поставяне на РИЕ за срок до 31.12.2024 г.;

2.4. Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.8.443  по КККР на гр. Русе, с площ от 3,77 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4860098.41 и Y 541500.23; точка 2 с координати X 4860103.11 и Y 541499.88; точка 3 с координати X 4860103.16 и Y 541500.68; точка 4 с координати X 486098.47 и Y 541501.03, онагледена съгласно одобрена схема за поставяне на РИЕ за срок до 31.12.2024 г.;

2.5. Част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5004  по КККР на гр. Русе, с площ от 3,77 кв.м., съгласно Координатна система 2005 г., заключена между точка 1 с координати X 4856100.77 и Y 537031.11; точка 2 с координати X 4856104.30 и Y 537027.99; точка 3 с координати X 4856104.83 и Y 537028.59; точка 4 с координати X 4856101.29 и Y 537031.71, онагледена съгласно одобрена схема за срок до 31.12.2024 г.

Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)