Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 608 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-33 от 13.06.2017 г., от Ирена Атанасова Христова, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот №026006 по картата на възстановената собственост на с. Николово, с ЕКАТТЕ 51679, община Русе, находящ се в местност „Над село“. Като с ПЗ се определя със задължителни линии ново застрояване, разположено в северната част на терена, съобразено с уличната регулация и на 4,00 м. от страничните имотни граници.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот №026006 по картата на възстановената собственост на с. Николово, с ЕКАТТЕ 51679, община Русе, находящ се в местност „Над село“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)