Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 608 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19-22 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

1. Отменя Решения на Общински съвет – Русе №870/20.05.2010 г. и №1298/16.09.2011 г.
2. Дава съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху общински имот – публична общинска собственост: плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих, разположен в Смесената крайречна парково-рекреационна зона (СОзр) на „Парка на младежта“, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.58 по кадастралната карта на гр. Русе, с площ 16 478 кв. м. Към имота по Акт № 6332 от 22.11.2010 г да се прибави допълнителната площ от парка определена с ПУП, след прилагането му.
3. Плувният комплекс да влючва най-малко:
– голям плувен басейн (съществуващ спортен басейн с площ 1250 кв.м) с кула за скокове във вода;
– малък плувен басейн (съществуващ басейн за водна топка с площ 660,60 кв.м.);
– новопостроен басейн-къпалня;
– бъдеща обслужващо-търговска сграда със застроена площ до 920 кв. м, в съответствие с предвижданията на ПУП на „Парка на младежта“.
4. В екипа за подготвителни действия да бъдат включени общинските съветници, предложени от председателския съвет на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)