Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 608

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 608
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 42, ал. 2, буква „б” от Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост, Протокол №104 от 17.06.2009 г. на Комисията по общинска собственост, Решение №1141 от 24.11.2006 г. на ОбС-Русе и заявление вх. №ОС 07/9 от 30.05.2009 г. на „ЕВРО ХЕМ” ООД, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за учредяване право на строеж за надстройка на съществуващ автосервиз и пункт за монтаж, демонтаж и продажба на гуми, намиращ се в град Русе, ЖК „Дружба-3”, бул. „Христо Ботев” №13, ситуиран североизточно от ЖБ №13, построен с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща Поземлен имот 181 от кв. 592 по регулационния план на ЖК „Дружба-3”, град Русе и представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.4.606 по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Русе и двуетажна пристройка към него с обща разгъната застроена площ от 487,00 кв. м., на цена 74 620,80 лева, без включени данъци и такси.
2.Дължимите данъци и такси да се определят, след влизане в сила решението на Общинския съвет и са за сметка на „ЕВРО ХЕМ” ООД.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за надстройка на съществуващия автосервиз и двуетажна пристройка към него.