Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 609 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, чл. 49, ал. 3, и чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. на Община Русе, с учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на осеметажна жилищна сграда, с обществено обслужващ партерен етаж, със застроена площ от 712,80 кв.м., и с разгъната застроена площ (РЗП) от 2 673 кв.м. на всички надземни етажи, включително и партерния етаж, с подземен етаж (сутерен) на едно ниво със застроена площ от 891 кв.м., с обща площ на застройката от 3 564 кв.м., включваща надземни и подземен етажи, с основна височина на застрояване до 26 м., върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.338 по КККР на гр. Русе, с площ от 891 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 m), а съгласно действащия Регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ XIII-2423 в кв. 850, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“, предмет на АЧОС №7193/28.02.2014 г., вписан под №124, том 7, Н.Д. 1311, ДВР 2757, вх.рег. №2782 от 10.03.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от учредяването на правото на строеж в размер на 365 073,00 лв., без дължимите данъци и такси, възмездени реално чрез предоставяне в собственост на Община Русе на жилищна застроена площ (без идеални части от общите части на сгради в режим на етажна собственост, мази и гаражи) в общ размер на минимум 227,46 кв.м., под формата на жилища с площ до 70 кв.м., които са собственост на лицето, в полза на което ще бъде учредена суперфицията.

2. Дава съгласие за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на осеметажна жилищна сграда, с обществено-обслужващ партерен етаж, със застроена площ 712,80 кв.м., и с разгъната застроена площ (РЗП) от 2 673 кв.м. на всички надземни етажи, включително и партерния етаж, с подземен етаж (сутерен) на едно ниво със застроена площ от 891 кв.м., с обща площ на застройката от 3 564 кв.м., включваща надземни и подземен етажи, с основна височина на застрояване до 26 м., върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.338 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“, с площ от 891 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 m), а съгласно действащия Регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ XIII-2423 в кв. 850, предмет на АЧОС №7193/28.02.2014 г.,  вписан под №124, том 7, Н.Д. 1311, ДВР 2757, вх.рег. №2782 от 10.03.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на стойност 365 073,00 лева, без дължими данъци и такси. Заплащането на цената на учреденото право на строеж да се извърши чрез предоставяне в собственост в полза на Община Русе на апартаменти/жилища със застроена площ до 70 кв.м. (в друга/и сграда/и), които са собственост на спечелилия търга участник-суперифицияр, с обща жилищна застроена площ не по-малко (минимум) 227,46 кв.м. (без включени прилежащите към съответните предлагани жилища идеални части от общите части на сградата/сградите в режим на етажна собственост, в която/които са разположени, мази и гаражи).

Предлаганите и предоставяните в собственост на Община Русе жилища срещу учреденото право на строеж, до общия размер на посочената по-горе жилищна застроена площ от 227,46 кв.м., да бъдат на територията на гр. Русе; да са разположени в сгради, построени и въведени в експлоатация след 2010 г., като се изключват сгради, разположени в следните квартали, местности на територията на гр. Русе: кв. „Източна промишлена зона“ /ИПЗ/, кв. „Тракция“, кв. „Захарна фабрика“, кв. „Веждата“, кв. „Новата махала“, кв. „Мидия Енос“, кв. „Дружба 2“ /“Мальовица“/, кв. „Чародейка“, местн. „Христо Македонски“ /“Кръста“/, Гара Разпределителна, кв. „Западна промишлена зона“ /ЗПЗ/, кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. „Образцов чифлик“, кв. ДЗС.

Към момента на провеждане на тръжната процедура и разглеждане на подадените предложения за участие в публичния търг с тайно наддаване, участниците следва да предоставят документ за собственост на предлаганите жилища до размера на оферираната от съответния участник жилищна застроена площ (която не може да бъде по-малка от минимално установената такава от 227,46 кв.м., без включени идеални части от общите части на сградата, в която са разположени, мази и гаражи, както и Акт 14, Акт 15 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване на сградата (когато участникът разполага с такива).

Община Русе да придобие в собственост апартаменти/жилищата, освободени от всякакви вещни тежести и ограничени вещни права, за което в тръжната процедура кандидатът да представи съответно удостоверение за липса на тежести и справка по имот за извършените със същия сделки, спрямо предлаганите жилища, издадени от Агенцията по вписвания, Служба по вписванията – Русе. Условието за необремененост на жилищата с вещни тежести или ограничени вещни права, които Община Русе ще придобие, следва да е изпълнено както към момента на провеждане на тръжната процедура, така също, и към момента на сключване на договора за прехвърляне на собствеността спрямо жилищата в полза на Община Русе.

Апартаментите следва да бъдат в готов за експлоатация вид и да отговарят на следните изисквания:

– стените в помещенията на жилището да бъдат замазани с латекс;

– всички помещения да бъдат предадени с поставена подова настилка – ламинат или балатум;

– да са налице монтирани електрически контакти и ключове за осветление, както и монтирано на фасунга осветление в помещенията;

– мокрото помещение във всеки един от самостоятелните обекти – жилища да бъде с поставени фаянс, теракота, със санитария и монтирани батерия и душ;

– кухненското помещение да бъде с монтирани шкаф-мивка и батерия;

– прилежащата/ите тераса/и да бъдат с готова настилка;

– помещенията в жилищата да бъдат с монтирани интериорни врати и дограма.

Ако жилищата не отговарят на посочените изисквания, прехвърлителят се задължава в срок от 1 (един) месец от сключване на договора и прехвърляне на жилищата в полза на Община Русе, да извърши за негова сметка съответните дейности в жилищата, привеждайки ги в готов за експлоатация вид, посочен по-горе.

Изложеното в настоящото решение да залегне като тръжни условия в процедурата по провеждане на присъствения публичен търг с тайно наддаване, респ. съответно в проекта на договора по чл. 50, ал. 3 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, респ. в договора за учредяване на право на строеж и за прехвърляне на жилища.

Суперфициарят следва да бъде изряден съобразно изискванията на данъчното законодателство, с цел обезпечаване сключването на прехвърлителните сделки. 

3. Класирането на подадените оферти на явилите се и допуснати до търга участници, се извършва на база предложена обща застроена жилищна площ, не по-малко от 227,46 кв.м., без включени идеални части от общите части на сградата/сградите в режим на етажна собственост, в която/които се намират, мази и гаражи, като на първо място да се класира участникът, оферирал най-голяма застроена жилищна площ, съобразно посочените в предходната точка условия. Кандидатите следва да оферират жилища, с общ размер на жилищната застроена площ – минимум посочената от 227,46 кв.м., или по-голяма, като съобразяват изискванията на чл. 40, ал. 1 ЗУТ. Да не се допускат до участие в тръжната процедура кандидати, които са предложили обект/и, които не отговарят на дефиницията за жилище, съгласно чл. 40, ал. 1 ЗУТ.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)