Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 609 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от ЗОС и чл. 10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление на ОДЗ „Приказен свят” с. Николово, за имот в с. Просена представляващ: масивна двуетажна сграда, застроена на 730 кв.м. и масивен едноетажен физкултурен салон, застроен на 214 кв.м. построени в УПИ І-119, кв. 4 по регулационния план на с. Просена, предмет на АОС № 3779/2001 г., за срок от 10 /десет/ години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)