Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 609

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 609
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 104/17.06.2009 г. на Комисията по общинска собственост и молба вх. № 0804/7058/06.11.2008 г. от „УЕЙАС” ООД-гр. Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в жк „Здравец-изток”, между ул. „Рига” и ул. „Котовск”, представляващ незастроен терен-ПИ с идентификатор 63427.7.102 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 430 кв.м., с АОС № 5802/23.04.2009 г., при начална тръжна цена 100 960 лева, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и да сключи договор за продажба на имота.