Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 61 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Русе реши:
Изменя Решение № 164, прието с Протокол № 9/19.04.2012г в частта „ЧЛЕНОВЕ”, както следва:
Членове:
1. Бедрос Пехливанян – Общински съвет – Русе
2. Доц. д-р Кирил Панайотов, д.м. – Общински съвет – Русе
3. Доц. д-р Никола Събев, д.м. – Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенски университет
4. Димитър Чорбаджиев – Директор Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе
5. Георги Георгиев – Директор Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Русе
6. Пламен Бороджиев – Началник сектор Борба с организираната престъпност – Русе, Разград
7. Петър Георгиев – Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе
8. Николай Кожухаров – Началник сектор Противодействие на криминалната престъпност при ОДМВР – Русе
9. Димитър Райнов – Началник Регионален инспекторат по образование
10. Александър Иванов – Съдия в Окръжен съд – Русе
11. Д-р Станислав Иванов – Началник на Отделение за лечение на зависимости в Център за психично здраве – Русе
12. Спасимир Димитров – Директор на дирекция “Обществен ред и сигурност” в Община Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)