Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 61 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС, Общински съвет – Русе реши:

  1. Не приема първото предложение на местната гражданска инициатива да бъде забранено с отделно решение изгарянето на отпадъци на територията на Община Русе.
  2. Приема второто предложение на местната гражданска инициатива, като за неговото реализиране следва да бъде осигурена мобилна инсталация за мониторинг на замърсяването на въздуха от промишлените зони на град Русе.
  3. Не приема третото предложение на местната гражданска инициатива, тъй като от една страна контролът върху източниците на нейонизиращи лъчения е възложен от действащото законодателство на регионалните здравни инспекции, а от друга – липсва норма, която да оправомощава органите на местно самоуправление да изграждат системи за мониторинг на тези източници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)