Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 610 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет  Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя начална наемна цена на месец в размер на 365,00 лв. (Триста шестдесет и пет лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем, като спортно игрище на поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.731, с площ 1 742,00 кв. м, с начин на трайно ползване – спортно игрище, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Будапеща“, предмет на АЧОС №5552/09.10.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)