Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 610 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол № 13/19.04.2013 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. «Образцов чифлик», представляващ ПИ с идентификатор 63427.492.2 с площ 41 649/41 658 кв.м. ид. части, заедно с построените в него три броя сгради: 1. Сграда с идентификатор 63427.492.2.1 със застроена площ 329 кв.м., едноетажна, масивна; 2. Сграда с идентификатор 63427.492.2.2 със застроена площ 40 кв.м., едноетажна, масивна; 3. Сграда с идентификатор 63427.492.2.3 със застроена площ 18 кв.м., едноетажна, масивна; водоем с обем 150 куб.м. и жп клонове с обща дължина 1264 м., предмет на АОС № 6943/04.04.2013 г., вписан под № 138, том 13, н.д. 2539, вх. рег. № 5603/16.04.2013 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 696 251,67 лева, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)