Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 611 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 4, т. 30.3 и ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

            1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 22.11.2021 г. до 16.01.2022 г. включително, на части от терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, пл. „Света троица“, зона „Б“ (пл. „Свобода“), обозначени с номера „К-1, 2 и 3“, всеки с размери 2,00/ 5,00 м, за поставяне на преместваем обект – мобилна каравана за бързо хранене, с тегло до 5 тона, заедно с прилежаща площ, към всеки един терен поотделно, за разполагане на маси, означени с номера „ЗМ-1, 2 и 3“, всяка с размери 2,00/ 8,00 м, съобразно Подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар на пл. „Света троица“ в Зона „Б“ (пл. „Свобода“), утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 30.07.2021 г. и Разрешение за поставяне №106 от 03.08.2021 г. на Главния архитект на Община Русе, с обща площ на всеки терен поотделно за разполагане на каравана с площ за маси 26,00 кв. м, отдавани под наем като заведение за бързо хранене с алкохол, с начална тръжна наемна цена за целия терен заедно с прилежащата площ за маси – 917,00 лв. (Деветстотин и седемнадесет лева) без включен ДДС за всеки терен, за целия период.

2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 13.12.2021 г. до 26.12.2021 г. включително, за срок от четиринадесет календарни дни, в полза на Сдружение „Български червен кръст”, Булстат 000703415, за нуждите на Областен съвет на български червен кръст – Русе спрямо преместваем обект – павилион №23 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 30.07.2021 г. и Разрешение за поставяне №106/ 03.08.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

            3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 03.12.2021 г. до 09.01.2022 г. включително, за срок от тридесет и осем календарни дни, в полза на Сдружение “Развитие на социалния капитал“, Булстат 177003362, спрямо преместваем обект – павилион №24 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 30.07.2021 г. и Разрешение за поставяне №106/ 03.08.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

          4. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 06.12.2021 г. до 12.12.2021 г. включително, за срок от седем календарни дни, в полза на Сдружение „Дунавско сияние“, Булстат 176854495, спрямо преместваем обект – павилион №25 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 30.07.2021 г. и Разрешение за поставяне №106/ 03.08.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

          5. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 14.12.2021 г. до 23.12.2021 г. включително, за срок от десет календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство“, Булстат 131333228, спрямо преместваем обект – павилион №25 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 30.07.2021 г. и Разрешение за поставяне №106/ 03.08.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

          6. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 16.12.2021 г. до 23.12.2021 г. включително, за срок от осем календарни дни, в полза на Сдружение „Приста скаут“, ЕИК 204950030, спрямо преместваем обект – павилион №26 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 30.07.2021 г. и Разрешение за поставяне №106/ 03.08.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

          7. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 01.12.2021 г. до 14.12.2021 г. включително, за срок от четиринадесет календарни дни, в полза на Фондация „Възстанови живот“, ЕИК: 204981182, спрямо преместваем обект – павилион №26 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 30.07.2021 г. и Разрешение за поставяне №106/ 03.08.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)