Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 611

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 611
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка счл.56/ЗУТ; чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5, чл. 16 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.т.1, 3 и т.7, ал.ал.2, 5 и 6, раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:
І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища за срок от пет години, както следва:
1. Част от коридор на СОУ ПНЕ “Фридрих Шилер”, намираща се до задния вход на училището, допълнително преградена и обособена, като книжарница, с площ 9,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 25,00лв. без ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
2. Част от самостоятелно обособена постройка – павилион – бивш стол, монтирана в двора на бивше училище “П. Кр. Яворов”, на ул. Братя Миладинови №37, за ученически бюфет, с площ 70,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 213,00лв. без ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.ал.2, 5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, и 5 от Наредба №2 на ОбС .
3. Част от училищната сграда на бивше училище “П. Кр. Яворов” – етаж втори, намиращо се на ул Братя Миладинови №37, за стоматологичен кабинет с площ 31,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 70,00лв. без ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.7, ал.6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
4. Част от сградата на училище ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- с. Николово – намираща се на приземен етаж, като ученически бюфет с площ 48,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 85,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.ал. 5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем за срок от 5 години.