Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 612 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2, чл.14, ал. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.11 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, като спортно игрище, терен – общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.2999, с площ 1 851,00 кв. м, с начин на трайно ползване – спортно игрище, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, предмет на АЧОС №6452/13.04.2011 г. в полза на Сдружение „Футболен клуб Левски – 2000 – Русе“, ЕИК 117527321, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 272,00 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)