Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 612 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протоколи № № 11/22.02.2013 г., 12/22.03.2013 г. и 13/19.04.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на долупосочените имоти:
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот 2274 с площ 514 кв.метра в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 6877/05.02.2013 г. (вписан под № 85, том 4, н.д.668 от 08.02.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 465,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси;
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот 2139 с площ 667 кв.метра в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 6939/21.03.2013 г. (вписан под №11, том 11, н.д 2061 от 28.03.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 600,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси;
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот 2138 с площ 605 кв.метра в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 6879/05.02.2013 г. (вписан под № 90, том 4, н.д.671 от 08.02.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 545,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот 2136 с площ 656 кв.метра в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 6874/04.02.2013 г. (вписан под № 147, том 5, н.д.940 от 20.02.2013 г. на АВп., при начална тръжна цена 590,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот 2076 с площ 474 кв.метра в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 6880/05.02.2013 г. (вписан под № 95, том 4, н.д.676 от 08.02.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 427,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот 2148 с площ 1, 196 дка в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 6934/13.03.2013 г. (вписан под № 119, том 9, н.д.1719 от 19.03.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 1 075,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите, описани в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)