Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 613 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9; чл. 36, ал. 1, т. 2; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с Протокол №18/16.06.2017 г. на Комисията по общинска собственост и предложение от съсобствениците в ПИ с идентификатор 63427.2.1784, Общински съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. с 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 63427.2.1784 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с административен адрес в град Русе, ул. „Проф. Асен Златаров“ №38, целият с площ от 249 кв.м., а съгласно действащият регулационен план на град Русе представляващ УПИ VІІІ-1784 в кв.231, предмет на Акт №7801/31.05.2016 г. за частна общинска собственост, вписан под №74, том 19, вх. рег. №7201/03.06.2016 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход в размер на 49983,00 лв. (четиридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и три лева), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе, от една страна и Митко Николаев Митев и Ивайло Николаев Митев, от друга страна, чрез изкупуване дела на общината, представляващ 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 63427.2.1784 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Русе, с административен адрес в град Русе, ул. „Проф. Асен Златаров“ №38, целият с площ от 249 кв.м., а съгласно действащият регулационен план на град Русе представляващ УПИ VІІІ-1784 в кв.231, предмет на Акт №7801/31.05.2016 г. за частна общинска собственост, вписан под №74, том 19, вх. рег. №7201/03.06.2016 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, от другите съсобственици Митко Николаев Митев и Ивайло Николаев Митев, срещу заплащане на цена в размер на 49983,00 лв. (четиридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и три лева), без дължими данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на купувачите.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)