Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 613 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление за закупуване на имота и извлечение от протокол № 13/19.04.2013 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот № 503.369 с площ 507 кв.м. в землището на с.Николово, местност „Дрибак 6″, предмет на АОС № 6932/12.03.2013 г. вписан с вх.рег.4602/28.03.2013г., под №14, том 11, н.д.2019 в АВп, при начална тръжна цена 450,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)