Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 613

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 613
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90, т.1, 2, чл.93, т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе; чл. 13, ал.1, т. 4; чл. 26, ал. 2 и чл.53, ал.4 от Закона за горите, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и земите от горския и поземлен фонд, собственост на Община Русе в землищата на с. Басарбово – 14,494 дка; кв. Долапите – 165,150 дка; с. Долно Абланово – 248,625 дка; гр. Мартен – 201,736 дка; с. Николово – 778,511 дка; с. Ново село – 2534,937 дка; с. Просена – 272,751 дка; гр. Русе – 1834,395 дка; с. Сандрово – 348,517 дка; кв. Средна кула – 1651,893 дка; с. Хотанца – 1954,580 дка и с. Червена вода – 447,829 дка – общо 10 453,418 дка, обособени в 121 имота, разпределени по землища и имоти съгласно Приложение №1 на Държавно ловно стопанство”Дунав” гр. Русе.
2. Дава съгласие 509,154 дка залесени площи, по линия на Държавен фонд земеделие – Агенция САПАРД гр.София, собственост на Община Русе да бъдат предоставени за отглеждане на Държавно ловно стопанство „Дунав” гр.Русе, обособени по землища, както следва:
– землище с.Долно Абланово – имот № 000040 – 74,791 дка;
– землището гр.Мартен – имот № 000159 – 39,677 дка;
– землището с.Просена – имот № 042001 – 165,343 дка;
– землище с.Семерджиево – имот № 000135 – 62,225 дка;
– землище с.Семерджиево – имот № 000143 – 167,118 дка.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише договор за управление, възпроизводство, ползване и опазване на горите и земите от горския и поземлен фонд, собственост на Община Русе с Държавна ловно стопанство”Дунав” гр. Русе за срок до 31.12.2012 година.