Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 614 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 14, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от три години като офис, на Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България, за нуждите на Съвместния секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България – клон Русе, недвижим имот, представляващ част, с площ 61.05 кв. м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1.1, със застроена площ на самостоятелния обект 224.40 кв.м, с предназначение на самостоятелния обект – за офис, с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 1, предмет на АЧОС №8164 от 14.03.2017 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 331,20 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)