Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 614 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-04-1/13.06.2017 г. и извлечение от Протокол №19/18.07.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Общината, представляващ ¼ идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.6.84.8.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целия със застроена площ 102,64 кв.м., представляващ апартамент №11, на ет. 4, от вход 8 на жилищен блок №403 в кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Филип Станиславов“ №2, гр. Русе, с прилежащо избено помещение №11 с площ 3,65 кв.м. и 2,046% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №8219/12.07.2017 г. вписан под №23, том 21, н.д. 4183, ДВР 9281, вх.рег.№9431 от 17.07.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 16 200,00 лв.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Бисер Асенов Антонов, чрез изкупуване частта на Община Русе, представляваща ¼ идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.6.84.8.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, целия със застроена площ 102,64кв.м., брой нива на обекта: 1, с прилежащо избено помещение №11 с площ 3,65 кв.м. и 2,046% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Филип Станиславов“ №2, бл. 403, вх. 8, ет. 4, ап. 11, предмет на АЧОС №8219/12.07.2017 г. вписан под №23, том 21, н.д. 4183, ДВР 9281, вх.рег.№9431 от 17.07.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Бисер Асенов Антонов срещу заплащане на цена в размер 16 200,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)