Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 615 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, съобразно Заповед № РД-01-1866 / 02.07.2021 г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

            Приема Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“, както следва:

            § 1. В Приложение № 1 – Списък на спортните обекти, общинска собственост, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“, т. 1 придобива следната нова редакция: „СК „Дунав“, без самостоятелни обекти в сграда с идентификатори по КК на гр. Русе 63427.7.782.1.1; 63427.7.782.1.2 и 63427.7.782.1.3“.

            Заключителна разпоредба

            § 2. Настоящият Правилник за изменение влиза в сила от момента на публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)