Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 615 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение № 558, прието с Протокол №24/25.04.2013 г. на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдадат под наем, без търг или конкурс на ЕТ „НЕФЕС – Н.Акиф”, представлявано от Нуршен Акиф, с адрес: град Русе, ул. „Н.Здравков” 6, ЕИК 040417749 за срок от една стопанска година на цена 27 лв.на дка, следните общински имоти находящи се в землището на гр.Русе:

 
№ по ред
 
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
Площ, дка
1
63427.205.10
Халилов дол
нива
0,628
2
63427.207.19
Халилов дол
нива
5,230
3
63427.209.9
Халилов дол
нива
0,913
4
63427.209.10
Халилов дол
нива
0,499
5
63427.212.20
Дочеви орехи
нива
1,189
6
63427.216.6
Табията
нива
1,000
7
63427.216.8
Табията
нива
0,900
8
63427.216.21
Табията
нива
5,309
9
63427.275.50
Божанова ливада
нива
1,000
10
63427.278.51
Арнаут дере
нива
1,001

Настоящото Решение може да се оспорва в четиринадесет дневен срок от узнаването му по реда на АПК пред АС – Русе, чрез Общинския съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)