Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 615

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 615
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

     На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.52, ал.3 и ал.4, чл.53, т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с Раздел ІІ, т.1 и Раздел ІІІ, т.2 от Правилника за организация и управление на ОП “Пътно поддържане и сигнализация”, Общинският съвет реши:

    1. Утвърждава актуализиран предмет на дейност на ОП “ППС” при което Раздел ІІ от Правилника за организация и управление на предприятието добива следния вид:
    Раздел ІІ, т.1 Предмет на дейност на ОП “ППС” е:

 1. поддържане, ремонт и изпълнение на улични и тротоарни настилки;
 2. поддържане, ремонт и изпълнение на вертикална сигнализация;
 3. поддържане на хоризонтална маркировка;
 4. поддържане, ремонт и изпълнение на светофарни уредби;
 5. поддържане и ремонт на заслони и принадлежности на пътя;
 6. поддържане и ремонт на уличното осветление;
 7. възстановяване на благоустроени терени, улични платна, тротоари и други;
 8. поставя и премахва временна организация на движението (ВОД);
 9. поддръжка и ремонт на пешеходни подлези, надлези и пасарелки;
 10. поддръжка на общинска кабелна мрежа на радиоразпръскване;
 11. изпълнение програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета;
 12. използване на технически средства за ограничаване движението на автомобили в зоните за кратковременно паркиране.

2. Увеличава общата численост на персонала на ОП “ППС” с 9 (девет) бройки, считано от 01.08.2009 г., като същата от 87,5 броя става 96,5 броя.
Разпределението по специалности е както следва:

 1. ветеринарни специалисти – 2 броя
 2. ловци на кучета – 2 броя;
 3. шофьор – 1 брой;
 4. хигиенисти – 2 броя;
 5. оператори технически средства – 2 броя.

3. Задължава Кмета на Община Русе да прехвърли необходимите кредити от собствения бюджет на Общината – дейност 621 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” в бюджета на ОП “ППС (по единната бюджетна класификация), считано от 01.08.2009 г.
4. Задължава Кмета на Община Русе да внася в общинския съвет всеки месец справка за броя на кастрираните животни.
5. Средствата за операторите на техническите средства са за сметка на текущия бюджет на ОП “ППС”.