Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 616 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, чл. 51, ал.1 и чл.52, ал.2 ал.3 и ал.4 от Закона за общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

Параграф единствен: Приема ново Приложение 1 към чл. 14, ал. 4 от Правилника на общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища”, както следва:

Приложение №1

СТРУКТУРА

на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“

1. Директор – 1 бр.

2. Звено „Обществена трапезария“  – 12 бр.

3. Звено „Социални жилища“ – 5 бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)