Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 616 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и 9, чл. 38, ал. 2 и 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 42, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, протокол № 17/11.05.2017 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОИ-05-5/16.08.2017 г., Общинският съвет реши:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2017 г. с учредяване право на надстрояване, за изграждане на обект „Надстройка с един етаж над два съществуващи магазина” със застроена площ 67 кв.м., на сграда с идентификатор 63427.4.566.32 по Кадастралната карта на гр. Русе, намираща се в гр. Русе, жк „Дружба-3”, ул. „Никола Й. Вапцаров”, построена върху ПИ с идентификатор 63427.4.566 – частна общинска собственост, представляващ УПИ I – за жилищно строителство, търговия и озеленяване в кв. 647 по действащия регулационен план на гр. Русе , с прогнозен приход в размер на 6 639,60 лева, без включени дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за учредяване право на надстрояване на Цветелина Здравкова Николова, за изграждане на обект „Надстройка с един етаж над два съществуващи магазина” със застроена площ 67 кв.м., съобразно одобрения на 11.08.2017 г. от Главния архитект на Община Русе проект, на сграда с идентификатор 63427.4.566.32 по Кадастралната карта на гр. Русе, намираща се в гр. Русе, жк „Дружба-3”, ул. „Никола Й. Вапцаров”, построена върху ПИ с идентификатор 63427.4.566 – частна общинска собственост, представляващ УПИ I – за жилищно строителство, търговия и озеленяване в кв. 647 по действащия регулационен план на гр. Русе, срещу заплащане на цена в размер на 6 639,60 лв., без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на Цветелина Здравкова Николова.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд-Русе в 14 – дневен срок от оповестяването му, по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)