Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 616 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 ЗОС, чл. 37о, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:

1. Допьлва Годишния план за паша, приет с Решение №493, прието с Протокол №23/21.03.2013 г. на ОбС – Русе, като допълва т.13.2.9 с позиции от 72 до 109 включително.
2. Допълва решение №493, прието с Протокол №23/21.03.2013 г. като кьм т.2 от сьщото се добавят посочените в Таблица №1 имоти, находящи се в землището на с.Басарбово.
3.Предоставя за общо ползване на ГД „БАСАРБОВО”, представлявано от Христо Игнатов имоти, представляващи пасища, мери, визирани в Таблица № 1.
Задължава ГД „БАСАРБОВО” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.

 
№ по ред
 
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
Площ, дка
Категория
72
000325
ДЬБРАВАТА
Пасище, мера
117,276
7
73
000051
ШЕЙКАНЕЦА
Пасище, мера
35,216
7
74
000056
СЕЛИЩЕТО
Пасище, мера
19,547
7
75
000346
ТЬРНИЦА
Пасище, мера
25,292
7
76
000331
ДЬБРАВАТА
Пасище, мера
304,275
7
77
000324
ДЬБРАВАТА
Пасище, мера
16,354
7
78
000341
ДЬБРАВАТА
Пасище, мера
9,229
9
79
000398
САДЖАКА
Пасище, мера
49,828
7
80
000072
СЕЛИЩЕТО
Пасище, мера
14,666
7
81
000412
САДЖАКА
Пасище, мера
79,906
7
82
000419
САДЖАКА
Пасище, мера
91,006
7
83
000118
ПРИПЕКА
Пасище, мера
1,784
7
84
000099
ТАБИЯТА
Пасище, мера
284,622
7
85
000104
ТАБИЯТА
Пасище, мера
55,967
7
86
000110
ТАБИЯТА
Пасище, мера
20,574
7
87
000236
МЕЛНИЦАТА
Пасище, мера
158,972
9
88
000238
КАНТОНА
Пасище, мера
18,202
9
89
000215
ПРИПЕКА
Пасище, мера
128,219
9
90
000180
МАРМАРИЦА
Пасище, мера
12,129
9
91
000181
МЕШЕЛИКА
Пасище, мера
11,583
9
92
000217
ТАБИЯТА
Пасище, мера
48,977
7
93
000296
МАЛЬК САДЖАК
Пасище, мера
77,612
7
94
000034
ШЕЙКАНЕЦА
Пасище, мера
57,192
7
95
000487
ШЕЙКАНЕЦА
Пасище, мера
42,146
7
96
000020
СЕЛИЩЕТО
Пасище, мера
9,396
7
97
000095
ТАБИЯТА
Пасище, мера
18,585
7
98
000091
ЯСАЦИТЕ
Пасище, мера
52,246
7
99
000196
ПРИПЕКА
Пасище, мера
31,374
9
100
000198
МЕШАЛИКА
Пасище, мера
62,716
9
101
000195
ПРИПЕКА
Пасище, мера
28,035
9
102
000206
МЕШАЛИКА
Пасище, мера
21,675
9
103
000201
МЕШАЛИКА
Пасище, мера
29,136
9
104
000202
ТАБИЯТА
Пасище, мера
7,536
9
105
000137
ПРИПЕКА
Пасище с хр.
75,970
7
106
000186
ПРИПЕКА
Пасище с хр.
5,900
9
107
000215
ПРИПЕКА
Пасище с хр.
128,219
9

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)