Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 616

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 616
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.32 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол №104/17.06.09 г. на Комисията по общинска собственост и скица предложение от м. март 2007 г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ИПР (изменение план за регулация) и ИПУР (изменение план за улична регулация), с което да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 261 кв. метра към УПИ ІІ-83-За бензиностанция и автомивка в кв. Западна промишлена зона на гр. Русе, собственост на „Ромпетрол България” АД. Дружеството да заплати на Община Русе пазарната цена в размер на 47 120 лева (четиридесет и седем хиляди сто и двадесет) лева и дължимите данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет и да предприеме действия за ограждане на оставащия обществен паркинг.