Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 617 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за Закона за публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.37, ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общинският съвет

  1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
    1. 1.1.  По прихода:                                  150 808 512 лв.
    1. 1.2.  По разхода:                                   122 271 664 лв.

1.3. Преходен остатък, в размер на      28 536 848 лв.

2. Приема отчета на натуралните показатели на Община Русе за 2020 г.      Приложение № 1а.

3. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета, на средствата от Европейския съюз и на чуждите средства  за 2020 г.                                                                                Приложение № 2             

4. Приема отчета на инвестиционната програма, в едно със средствата от ЕС за 2020 г.

                                                                                                                               Приложение №  3.

5. Приема отчета за капиталовите разходи по бюджета за 2020 г.                 Приложение № 3а.

6. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС за 2020 г., в т.ч.:

    – Отчет на средствата от ЕС, предоставени по ОП – код 98 (KSF)             Приложение №  4.

    – Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие“ – код 42 (RA)                  Приложение №  5.

    – Отчет на другите европейски средства – код 96 (DES)                             Приложение №  6.

    – Отчет на средствата по др. международни програми – код 97 (DMP)     Приложение №  7.

7. Приема отчета на чуждите средства код 33 за 2020 г.                                 Приложение № 8.                                                 

8. Приема отчета на план-сметките на общинските предприятия за 2020 г.  Приложение №  9.

9. Приема отчета на план-сметката на по чл.66 от ЗМДТ                               Приложение № 10. 

10. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г.  Приложение №  11.   

11. Одитен доклад  на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на община Русе за 2020 г.                                                                                                     Приложение № 12.            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)