Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 617 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №17/11.05.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложние за придаваемите места, във връзка със Заповед №РД-01-961/27.04.2017 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-1228 в кв. 786 по плана на град Русе, Общински съвет реши:
1. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи:
– придаваем терен по улична регулация от 2 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.5.1153 (ул. „Персенк“, град Русе) към поземлен имот с идентификатор 63427.5.1228, за прилагане на регулацията и за образуването на нов УПИ IV-1228 в кв. 786 по плана на град Русе, с цена от 252,00 лева (двеста петдесет и два лева);
– придаваем терен по улична регулация от 5 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.5.1165 (ул. „Милкова ливада“, град Русе) към поземлен имот с идентификатор 63427.5.1228, за прилагане на регулацията и за образуването на нов УПИ IV-1228 в кв. 786 по плана на град Русе, с цена от 630,00 лева (шестстотин и тридесет лева);
– част от 5 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.5.1174, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване в град Русе, ул. „Милкова ливада“ към поземлен имот с идентификатор 63427.5.1228, за прилагане на регулацията и за образуването на нов УПИ IV-1228 в кв. 786 по плана на град Русе, с цена от 630,00 лева (шестстотин и тридесет лева),
на Марияна Йорданова Костова, след заплащане на Община Русе цена в общ размер на 1512,00 лв. (хиляда петстотин и дванадесет лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)