Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 617 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 2, предложение първо от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Одобрява изработеният Годишен план за ползване на дървесина в гори собственост на Община Русе от СЦДП ДП ТП Държавно ловно стопанство „Дунав“- гр. Русе, както следва:
 Възобновителни сечи:
– Във високостъблени гори:
– Стояща маса – 1670 куб.м, от нея:
– Лежаща маса – 1419 куб.м
– Едра строителна дървесина – 168 куб.м
– Средна строителна дървесина – 1000 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 83 куб. м
– Дърва – 168 куб. м
 В нискостъблени гори:
– Стояща маса – 4100 куб.м, от нея:
– Лежаща маса – 3608 куб.м
– Едра строителна дървесина – 123 куб.м
– Средна строителна дървесина – 1025 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 820 куб. м
– Дърва – 1640 куб. м
Общото ползване от възобновителни сечи е 5770 куб. м – стояща маса и 5027 куб. м – лежаща маса.
Решението подлежи на оспорване в 14–дневен срок от узнаването пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)