Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 617

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 617
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

 
     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2009г.  със сумата 6 211 лв.
1.  ПРИХОДИ
 Неданъчни приходи
 § 24 04 От продажба на услуги, стоки …                                               +  369 лв.
 СОУ „Васил Левски”              257 лв.
 АГ„Гео Милев”                       112 лв.
Трансфери между бюджетни сметки
 § 61 02 Предоставени трансфери                                                           – 6 580 лв.  
                
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г.                                                 – 6 211 лв.
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование”
 Дейност 311 Ц Д Г
 § 10 30 Текущ ремонт                                                                          + 25 000 лв.
  ЦДГ гр. Мартен    14 000 лв.
  ЦДГ „Пролет”         6 000 лв.
  ЦДГ „Звездица”       5 000 лв.
 Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране
 § 10 15 Материали                                                                                  + 112  лв.                                                                            
 АГ„Гео Милев”                       112 лв.
 § 10 16– Вода, горива и енергия.                                                            + 257 лв.                                                            
  СОУ „Васил Левски”              257 лв.  
  § 10 30 Текущ ремонт                                                                            + 8 000 лв.
  Всичко за дейност                                                                                + 8 369 лв.
Дейност 332Общежития – дофинансиране
§ 10 30 Текущ ремонт                                                                          + 12 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дофинансиране
Дейност 530 Центрове за настаняване от семеен тип
§ 10 30 Текущ ремонт                                                                            – 68 610 лв.

 ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
 Дейност 619 Други дейности по благоустрояване”
 § 10 30 Текущ ремонт                                                                          –  59 000 лв.
 – Собствен бюджет               – 45 000 лв.
 – км.Николово                       – 14 000 лв
 
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 10 98 Други некласифицирани разходи                                             – 6 580 лв.

Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет :                               – 88 821 лв.

 КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ  „Отбрана и сигурност”
 Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните
последствия от кризи, бедствия и аварии
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Помпа за отводняване голям дебит – 1 бр.”                           – 2 016 лв.
§ 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект: „ Ремарке – 1 бр.”                                                                      + 2 016 лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 Ц Д Г
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Основен ремонт отоплителна инсталация ЦДГ „Чучулига”    + 49000 лв.

 Дейност 322 Общообразователни училища
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Основен ремонт на канализационна, отоплителна и
 водопроводна инсталация ОУ „Никола Обретенов”                        + 18 000 лв.
 § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
 Обект: „Преустройство на котелно помещение  ОУ Тетово”        – 40 000 лв.
 Обект: „Преустройство на отоплителна инсталация ОУ Тетово   + 12 000 лв.
 Обект: „Проектиране и изграждане на
  санитарни възли  в ОУ Семерджиево                                                + 21 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 530 Центрове за настаняване от семеен тип
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Пътническа платформа – 1 бр.”                                            + 13 000 лв.
Обект: „Хладилник  1 бр.”                                                                      +  950 лв.
Обект: „Сух стерилизатор 1 бр.”                                                          +  2 260 лв.
Обект: „Климатици 2 бр.”                                                                     +  1 800 лв.
Обект: „Кухненски шкаф с плот”                                                         +  1 300 лв.
§ 52 04  Придобиване на транспортни средства
Обект: „Пътнически микробус – 1 бр.”                                              + 49 300 лв.

 ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
 Дейност 603 Водоснабдяване и канализация
 § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
 Обект: „Канал в кв.Тракция – ИПЗ”                                                 – 25 000 лв.
 Обект: „Канал по ул.”Костур” между ул.”Разлог” и „Вардар”      – 25 000 лв.
 Обект: „Канал по ул.”Родина” кв. 442”                                             – 50 000 лв.
 Обект: „Водопроводни отклонения за 8 общински обекта по
 ул.”Адмирал Рождественски” – проектиране                                     – 4 000 лв.
 Обект: „Водопроводни отклонения за 8 общински обекта по
  ул.”Адмирал Рождественски”                                                            – 35 000 лв.
 Обект: „Канал по ул.”Плана планина”                                              – 30 000 лв.
 Обект: „Проектиране и изграждане на водопровод в „Пухлево дере” + 30 000 лв.
 Дейност 604 Осветление на улици и площади
 § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
 Обект: „Осветление на ул.”Пристанищна”                                         – 9 000 лв.
 Обект: „Осветление при пътен възел „Сарая”                                   + 9 000 лв.

   Дейност 619 Други дейности по благоустрояване”
   § 51 00 Основен ремонт ( км.Николово )
   Обект: „Основен ремонт централен площад пред кметството”    + 12 400 лв.
   Обект: „Реконструкция и ремонт на Зала джудо в СК „Дунав”. + 139 000 лв.
   § 52 03 Придобиване на друго оборудване…
    Обект: „ Фонтан – 1 бр. км. Николово”                                            + 1 600 лв.
  
   ФУНКЦИЯ  „Икономически дейности и услуги”
    Дейност 832 Служби и дейности по поддържане на пътища
    § 51 00 Основен ремонт
    Обект: Ремонт подпорна стена на Дълбокия път и
    пасарелка при х-л „Рига”                                                                   – 50 000 лв.
    Обект:” Ремонт подпорна стена на Дълбокия път и
    пасарелка при х-л „Рига” – проектиране                                          – 10 000 лв.
   Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет                    + 82 610 лв.                          
    ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 
    ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г.                                            – 6 211 лв.