Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 618 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет – Русе реши:

І. Приходи – държавни дейности

ЦПЛР – Общежитие за средношколци

§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“                     +2 200лв. 

§2708 „Общински такси за ползване на общежития и други по образованието“  +7 200лв.

§2802 “Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“        +30лв.

§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                             + 2030лв.

ОУ „Иван Вазов“                               100лв.

ПГДВА „Йосиф Вондрак“                550лв.

АЕГ „Гео Милев“                             1380лв.

Всичко приходи държавна дейност:                                                                       +11 460лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                                     +11 460лв.

ІI. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§1015 „Материали“   ОУ „Иван Вазов“                                                                        +100лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

АЕГ „Гео Милев“

Обект „Климатична система“                                                                                      +1 380лв.

Всичко за дейност:                                                                                                       +1 480лв.

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“

§1015 „Материали“ ПГДВА „Йосиф Вондрак“                                                            +550лв.

Всичко за дейност:                                                                                                          +550лв.

Дейност 332 „Общежития“

§1016 „Вода, горива и енергия“  ЦПЛР – Общежитие за средношколци                 +9 430лв.

Всичко за дейност:                                                                                                        +9 430лв.

Всичко за функция:                                                                                                 +11 460лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Домове за стари хора“

Дом за стари хора „Възраждане“

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                             – 26 800лв.

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +26 800лв.

Обект „Перални – 3 бр. за ОССД, град Русе“                        -35 000лв.

Обект „Каландри – 2бр. за ОССД, град Русе“                       -20 000лв.

Обект „Сушилни -3бр. за ОССД, град Русе“                        – 25 000лв.

Обект “Гладачни маси – 3 бр. за ОССД, град Русе              – 15 000лв.

Обект „Индустриална пералня -1бр.за ОССД, град Русе“ + 33 000лв.

Обект „Индустриална перална машина с хигиенна бариера -1бр.

за ОССД, град Русе“                                                                +30 000лв.

Обект „Каландър – 1бр.за ОССД, град Русе“                       +32 000лв.

Обект „Сушилня – 1бр. за ОССД, град Русе“                       +25 000лв.

Обект „Гладачна маса – 1бр. за ОССД, град Русе“                +1 800лв.

Всичко за дейност:                                                                                                               0лв.

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

ДПЛД „Приста“

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                -84 000лв.

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                     +84 000лв.

Обект „Система за производство на водородно-кислородна смес

по метода импулсна електролиза на вода за ДПЛД „Приста“

Всичко за дейност:                                                                                                              0лв.

Всичко за функция:                                                                                                            0лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“

Регионален исторически музей – Русе

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                              -2 509лв.

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Металотърсач с търсеща сонда за трудни                                                       +1 150лв.

(силно минерализирани) почви за РИМ-Русе“

Обект „Металотърсач за търсене на всякакви терени                                              +1 359лв.

и условия за РИМ-Русе“

Всичко за дейност:                                                                                                              0лв.

Всичко за функция:                                                                                                            0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                        +11 460лв.

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“

Обект „Географска информационна система“                                                        +34 800лв.

Обект „Интегриране на мобилните приложения изготвени по

ОПРР 2007-2013 и CIVITAS ECCENTRIC – софтуер, Русе“                                 -36 000лв.

§1092 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни

обезщетения и разноски“                                                                                        +500 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   + 498 800лв.

Дейност 123 „Общински съвет“

§1015 „Материали“                                                                                                      -8 520лв.

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Камери за Общински съвет гр. Русе – 2бр.“                                                +3 000лв.

§5309 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 

Обект „Изработка и отстъпено право на ползване на софтуер                               +5 520лв.

за Общински съвет гр. Русе“                                                                

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                 +498 800лв. 

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда                                                                                               

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

ОП „Комунални дейности“

§1015 „Материали“                                                                                                    – 20 100лв.

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                               -50 000лв.

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Моторен Фугорез /Ъглошлайф/ на количка – 3бр.                                    +10 800лв.

за ОП „Комунални дейности“, гр. Русе“

Обект „Иглен вибратор за бетон със задвижващ модул                                          +1 000лв.

за ОП „Комунални дейности“, гр. Русе“

Обект „Вибромастар за бетон с дължина на дъската 3м.                                        +1 700лв.

за ОП „Комунални дейности“, гр. Русе“ 

Обект. „Лазерна ролетка /далекомер/ с вграден визьор за                                      +1 300лв.

измервания до 200м. и целева плочка за

ОП „Комунални дейности“, гр. Русе“

Обект Комбиниран точков и линеен лазерен уред с тринога                                 +2 300лв.

и стойка за стена за ОП „Комунални дейности“, гр. Русе

Обект „Генератор за ток за ОП „Комунални дейности“, гр. Русе                         + 3 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    -50 000лв.

Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                          -41 800лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                              +126 676лв.

§5100„Основен ремонт на дълготрайни материални активи“

Обект „Сграда на ул. „Александровска“ 30 в град Русе – проектиране“        -71 000лв. /било:80 000лв.; става:9 000лв./     

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“    

Обект „Благоустрояване прилежащите пространства около

жилищните блокове „Червен“, „Тинтява“, „Астра“, „Р. Лом“, „Пощенец“,

„Машпроект“, „Хоризонт“, „Железничар“, „Елена“,

кв. „Дружба 2“, гр. Русе                                                                                           -243 911лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  -230 035лв.

Всичко за функция:                                                                                                -280 035лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички“

§5100„Основен ремонт на дълготрайни материални активи“

Обект „Отопление, вентилация, климатизация, газоснабдяване                          +40 232лв.

и водопроводно отклонение за физкултурен салон на бившата

гимназия по зърно производство „Проф. д-р Асен Златаров“,

ул. „Проф. Баларев“ №21 – град Русе“

/било:3 996лв.; става: 44 228лв./                                          

Всичко за дейност:                                                                                                    +40 232лв.

Всичко за функция:                                                                                                 +40 232лв. 

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 849„Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ §4301 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови

предприятия за текуща дейност“                                                                   -200 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     -200 000лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

Приватизация

§1098 „Други разходи некласифицирани в другите параграфи“                         +71 711лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     +71 711лв.

Всичко за функция:                                                                                                   -128 289лв.

Всичко разходи местни дейности:                                                                        +130 708лв.

IV. Разходи – държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на                                   +299 292лв.

ОУ Отец Паисий – гр. Мартен“

Всичко за дейност:                                                                                                   +299 292лв.

Всичко за функция:                                                                                              + 299 292лв. 

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване подпомагане и грижи“

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“

§5203 „Придобиване на машини и съоръжения“                                                           

Обект Асансьори с автоматични врати за сграда на                                                    -6 212лв.

ул. „Белмекен“ 31-33 – 2 бр., град Русе“ /било: 45 644лв.; става: 39 432лв./

Обект: „Оборудване за дистанционно отчитане на разхода на вода                      +6 212лв.

в Социални жилища“

Всичко за дейност:                                                                                                              0лв.

Всичко за функция:                                                                                                            0лв. 

Всичко разходи дофинансиране:                                                                          +299 292лв.

V. Корекции в Инвестиционната програма за 2021г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /ставаКорекция „+“/“-„
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ Обект “Осветление по ул. „Никола Табаков“,кв. „Чародейка Г-юг“, гр. Русе Обект „Осветление около бл. Беласица ул. „Лисец“ №1, ЖК „Родина“ гр. Русе“ Обект „Осветление пред бл. „Вежен“, ж.к. „Родина“ гр. Русе“   Обект „Осветление между бл.312 и бл.313 Чародейка Г север“ – гр. Русе“ Обект „Осветление около бл. ЦЮР 2, бул. „Цар Освободител“ №140 гр. Русе“            38 256   43 848     28 824     20 220   54 816        38 142   42 833     28 470     20 064   50 150          -114   -1015     -354     -156   -4666
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“ Обект „Изграждане на 2 броя площадки пред  бл. „Перущица“, кв. „Възраждане“  и бл. 45, кв. Дружба 3 за  стрийт фитнес -проекти, АН и СМР, Русе“          19 750          19 581          -169    
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ Обект „Детска площадка за деца до 12г., в Парка на Младежта, до заведение „Баба Яга“, гр. Русе – ИТП, СМР+АН+СН“ Обект „Детска площадка за деца от 12 до 18г., разположена на изток от бл. „Титов“, кв. „Здр. Изток“, кв. 260 – ИТП+АН+СМР+СН, Русе“ Обект „Детска площадка за деца от 0 до 12г. южно  от блок  5, кв. ЦЮР, ПИ 2.4924, кв.187  – СМР+АН+СН, Русе“ Обект „Детска площадка за деца от 0 до 12г. северно от бл.“Ясен“, ЖК „Изток“, ПИ 7.357, кв.676 – СМР+АН+СН, Русе Обект „Детска площадка за деца от 3 до 12г. В Парка на Възрожденците, УПИ I-5778, кв.892, гр. Русе – ИТП, СМР+АН+СН, Русе“ Обект „Изграждане на детска площадка при блок 403 ЖК „Чародейка“, Русе“              50 500     35 500       43 400     27 144     46 880     17 698            50 388     35 428       43 120     26 566     46782     17 400              -112     -72       -280     -578     -98     -298
§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването и с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“,гр. Русе, град Русе          162 340          162 340        1217941        787 941        -430 000
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ Обект „Спортна зала в СУ „В. Левски“, находящ се в УПИ 1- училище, кв. 848, в кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“          175 745          179 457                                    +3 712    
§5309 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ Дейност 122 „Общинска администрация“ Обект „Дизайн и изработка на респонсив интернет сайт на Община Русе“        0        4200          +4200

Всичко разходи по бюджета:                                                                                    +11 460лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)