Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 618 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 15, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, като производствени помещения, на сутерен с площ 319,00 кв.м, представляващ част от масивна едноетажна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.609.3, със застроена площ на цялата сграда – 319 кв.м, както и функционално свързаните с гореописаната част три преходни помещения с един вход, с обща площ от 35,40 кв.м, находящи се в североизточната част от сутерена на масивна четириетажна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.609.1, със застроена площ на цялата сграда – 1602 кв.м, с предназначение на двете сгради – за детско заведение, разположени в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.609, с административен адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №20, описани в АПОС №6861/04.01.2013 г., с начална тръжна месечна наемна цена 534,15 лв. (Петстотин тридесет и четири лева и петнадесет стотинки) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)