Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 618

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 618
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.117 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

  1. Увеличава основния капитал на “Изкуство ДВ” ЕООД от 33 675 лева на 33 680 лева. Средствата да са за сметка на фонд „Резервен”.
  2. Разпределя капитала на дружеството на 3368 (три хиляди триста шестдесет и осем) дяла, всеки по 10 (десет) лева.
  3. Приема нов учредителен акт в съответствие с извършените промени.