Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 619 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 АПК, Общински съвет  – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:

            § 1. В чл. 18, ал. 2 текстът: „(в рамките на учебната година, без месеците юли и август)“ отпада, цифрата: „8 лв.“ се заменя с числото „28 лв.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)