Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 619 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 33, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Чародейка-Г-юг“, ул. „Тодор Икономов“, срещу пазара, т. 59 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 38,00 лв. (Тридесет и осем лева) без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на закуски, с площ от 10,00 кв. м., находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска”, ул. „Мостова”, зона „В2“, с начална тръжна месечна наемна цена – 93,00 лв. (Деветдесет и три лева) без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – автомат за сладолед, с площ от 1,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода”, до Малката градинка, зона „Б“, с начална тръжна месечна наемна цена – 90,00 лв. (Деветдесет лева) без включен ДДС.
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – автомат за сладолед, с площ от 1,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска”, ул. „А. Константинов”, до бившата сладкарница „Куба”, зона „В1“, с начална тръжна месечна наемна цена – 90,00 лв. (Деветдесет лева) без включен ДДС.
5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – автомат за сладолед, с площ от 1.00 кв. м., находящ се в гр. Русе, ул. „Борисова”, пред №2, зона „Б“, с начална тръжна месечна наемна цена – 90,00 лв. (Деветдесет лева) без включен ДДС.
6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 1,56 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска”, и ул. „Райко Даскалов”, до Сметната палата, зона „Б“, с начална тръжна месечна наемна цена – 31,00 лв. (Тридесет и един лева) без включен ДДС.
7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – щанд за продажба на сладолед, обозначена като позиция „А-4“, с площ 4,00 кв. м, в гр. Русе, пл. „Елиас Канети“, зона „А“, с начална тръжна месечна наемна цена – 186,00 лв. (Сто осемдесет и шест лева) без включен ДДС.
8. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – мобилен грил, с площ от 12,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“, ул. „Александър Хаджиоглу“, до магазин ЦБА, зона „В2“, с начална тръжна месечна наемна цена – 180,00 лв. (Сто и осемдесет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)