Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 619 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка счл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.27 ал.1 от Постановление № 1 от 09 януари 2013 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450 от 18.02.2013 г.- Приложение № 17, както следва:
Функция „Образование”
По Приложение №17
І. ОУ „Братя Миладинови” гр. Русе
Отпада:
Миглена Николова Ковачева – домакин – билети- поради прекратяване на трудов договор
– билети
Включва се:
Нели Кинчева Пенчева – домакин-билети- новопостъпила
ІІ. Детски ясли и детска млечна кухня
Мариана Енчева Алекова –домакин касиер- от билети на карта
Включва се:
Емилия Здравкова Георгиева-директор на Детска ясла №9 – билети-новоназначена

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)