Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 62 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
2. Декларира наличието на средства за финансиране на дейностите по проекта, до възстановяването им от програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)