Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 62 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

            1.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2024 година.

            Приложение № 1 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2024 година.

            2.При отдаване под наем, под аренда, при разпореждане (извън случаите на приватизация) с имоти и вещи – общинска собственост, в случаите на възлагане изпълнението на дейностите и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, които се намират на територията, (в т.ч. и в землището) на съответното населено място, включено в териториалните граници на Община Русе, (с изключение на общинския административен център – град Русе), определя:

            – 30% от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се ползват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място (кметство) по местонахождение на обекта на продажбата;

             – 30% от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, от наем, от аренда (в т.ч. и на земеделски земи и горски територии – общинска собственост), от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, да се ползват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място (кметство) по местонахождение на обекта, от който е реализиран прихода.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

Приложение №1

Годишна програма

за управление и разпореждане

с имотите, общинска собственост

в Община  Русе

през 2024 г.

Приета с Решение № 62 по Протокол № 4/25.01.2024 г.

на Общински съвет – Русе

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023 – 2027 година.

            Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост.

            От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на общински  предприятия.          

            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.

Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година включва информация за:

Прогнозни приходи за 2024 г.

 • от управление;
 • от разпореждане.

Прогнозни разходи за 2024 г.

 • за организация на дейностите по управление и разпореждане;
 • оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.

Описание на имотите за управление и разпореждане:

 • за отдаване под наем на имоти – общинска собственост;
 • отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд;
 • за прекратяване на съсобственост;
 • за концесия;
 • за продажба;
 • за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
 • спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС;
 • за апортиране (непарична вноска)
 • обектите от първостепенно значение, съгласно разпоредбите на ЗОС..

IІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2024 г.

Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея и включват:

 1. Прогнозни приходи от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”

Прогнозата е изготвена на база отдадени под наем нежилищни имоти, общинска собственост – сгради и терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, дворни места, заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти:

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Наеми
Сгради, в т.ч.:1 000 000,00
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.;
– клубни помещения на политически партии и неправителствени  организации;
– лекарски кабинети;
– гаражи;
– спортни игрища
Рекламно-информационни елементи (РИЕ)240 000,00
Терени, в т.ч. обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията300 000,00
Общо:1 540 000,00
Такси, в т.ч.:
– за извършване на дейност на открито върху терен, общинска собственост (преместваеми съоръжения, по чл. 56 от Закона за устройство на територията),съгласно ЗМДТ500 000,00
– за места за настаняване клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти50 000,00
– за заведения за хранене и развлечения, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти
Общо:550 000,00
Приходи от контролна дейност, съгласно Закона за защита на потребителите, в т. ч: 
съставени актове по установени нарушения5 000,00
Общо:5000,00
Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе
„КОЛОР 83“ ЕООД1 200,00
Общо:1200,00
Всичко прогнозни приходи:2 096 200,00

2. Прогнозни приходи от отдел „Общински собственост и земеделие”

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Разпореждане, в т.ч.:         
1.Продажба на земеделски земи     30 000
2.Прекратяване на съсобственост     60 000
3.Продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС     300 000
4.Продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС  1 000 000
5.Продажба по ЗУТ     30 000
6.Учредяване на вещни права    750 000
7. Земеделски земи /пасища и мери и полски пътища/   – наем  950 000  
8. Продажба на общински жилища / не по-малко от 80% са за ремонт на общински жилища и/или придобиване на недвижими имоти /270 000
Всичко прогнозни приходи за 2024 г.      390 000

2.1. Прогнозни приходи по населени места от разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост

Населено място:Прогнозен приход за общ годишен приход, в лева
Басарбово20 000
Мартен50 000
Бъзън20 000
Николово50 000
Ново село20 000
Просена15 000
Сандрово50 000
Семерджиево10 000
Тетово20 000
Хотанца20 000
Червена вода50 000
Ястребово10 000
Долно Абланово10 000
Общо345 000

2.2. Прогнозни приходи от отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ по землища

ЗемлищеПолски пътища-лвЗемеделска земя-лв.Пасища лв.Общо лв
Русе39617.05132995.28664.78173277.11
Бъзън9617.3915116.8419381.8344116.06
Басарбово16631.721395.639387.2527414.6
Д. Абланово12418.57 1807.514226.07
Мартен3124.064461.7811848769.84
Николово16723.296256.811517.9624498.06
Ново село22126.1410136.2221638.3453900.7
Просена10422.96153951.9712197.91176572.84
Сандрово463.5911473.392168.5114105.49
Семерджиево7280.4792979.1312068.86112328.46
Тетово50224.3753589.1529458.51133272.03
Хотанца7900.341797.36462.6210160.32
Червена вода19987.11116954.4912430.87149372.47
Ястребово1009.213710.866374.1611094.23
Общо217 546.27 лв.604 818.91 лв.130 743.10 лв.953 108.28 лв.

Съгласно чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА 30% от постъпленията от разпореждането с общинска собственост ще бъдат разпределяни на съответното населено място извън територията на общинския център.

3. Прогнозни приходи от отдел „Стопански дейности и анализи“

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Концесии         70 130,00
Приватизация      150 000,00
Всичко прогнозни приходи:220 130,00

4. Прогнозни приходи от пристанищни такси:

В Община Русе са постъпили приходи в размер на 104 548 лева за едногодишен период назад от пристанищни такси по реда на чл. 53 „д“от Наредба №16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на община Русе За 2024 г. прогнизно е заложена сума в размер на 110 000 лева, предвид обстоятелството, че тези такси са динамични и силно зависими от множество други фактори.

Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2024 г. е в размер на 7 114 438, 28 лева.

IІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2024 г.

 1. Прогнозни разходи за отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”
НаименованиеПрогноза за общ годишен разход – лв. 2024
Оценки5 000,00
Обяви1 000,00
Изработване на категорийна символика5 000,00
Материали – канцеларски консумативи15 000,00
Оборудване и обзавеждане на работните места10 000,00
Ремонт на работните помещения5 000,00
ВСИЧКО ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ:41 000,00
 • Прогнозни разходи за отдел „Общинска собственост и земеделие”
НаименованиеПрогноза за общ годишен разход, лева
1.Оценки35 000
2.Вписвания3 000
3.Обяви5 000
4.Канцеларски материали7 500
5.Оборудване и обзавеждане на работните помещения10 000
6.Обезщетения при отчуждаване100 000
7.Заснемане на имоти, общинска собственост   33 600 вс100 000
Всичко прогнозни разходи за 2024 г.260 500
 • Прогнозни разходи за отдел „Стопански дейности и анализи“
НаименованиеПрогноза за общ годишен разход, лева
Концесии60 000,00
Приватизация  83 000,00
Всичко прогнозни разходи:        143 000,00

Общата стойност на прогнозните разходи за 2024 г. е в размер на 444 500 лева.

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

 1. Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти, общинска собственост през 2024 г.
ПредназначениеАдрес на имотаСрок на договора
І. СГРАДИ – ИЗТИЧАЩИ 
1.стоматологичен кабинетж. к. „Възраждане“, ул.“Алея Възраждане“ №86, партер10 юни 2024 г.
2.ателие за фризьорски и козметични услугиж.к. „Възраждане“, ул.“Плиска“№ 56, бл.“Средец“, партер24 януари 2024 г.
3.заведение за обществено хранене без алкохолС. Ново село, Кметството, ул. „Трети март“ №16-1829 юли 2024 г.
4.търговски обект за продажба с преобладаваща част за хранителни и промишлени стокиул. „Александровска“ №93 – Градски Хали25 септември 2024 г.
5.авторемонтна работилницаул. „Родопи“ №1031 януари 2024 г.
6.за поставяне на автомат за топли и безалкохолни напиткиж. к. „Възраждане“, ул.“Алея Възраждане“ №86 – Дом за стари хора24 януари 2024 г.
7.за поставяне на автомат за топли и безалкохолни напиткиж.к. „Здравец-изток“, ул.“Котовск“№ 2, етаж 125 януари 2024 г.
8.за поставяне на автомат за топли и безалкохолни напиткипл. „Свобода“№4, партер, Доходно здание24 септември 2024 г.
9.производствени помещения и магазинул. „Доростол“ №12307 май 2024 г.
10.складж.к. „Родина 1 и 2“, ул. „Българка“ №2, бл. „Тиса“, вх. 1, ет. 104 юни 2024 г.
11.самостоятелен складул. „Васил Левски“ и ул. „Рила“29 юли 2024 г.
12.магазин ул. „Неофит Бозвели“ №22, бл. „Вяра“, вх. 2, ет. 129 януари 2024 г.
13.ателие за ремонт на битова техникаж.к.“Здравец-изток“, ул. „Рига“ №10, бл.“Феникс“, вх. 1, ет. 115 февруари 2024 г.
14.ателие за художествени дейностибул. „Славянски“ №14, вх. 2, ет. 504 юни 2024 г.
15.складкв. ,,Образцов чифлик“11 юни 2024 г.
16.складкв.  ,,Образцов чифлик“11 юни 2024 г.
17.складкв. ,,Образцов чифлик“11 юни 2024 г.
18.складкв. ,,Образцов чифлик“11 юни 2024 г.
19.складул. „Боримечка“ №43, ет.2, помещение 306 юни 2024 г.
20.заведение за обществено хранене с продажба на алкохолместност ,,Текето“27 август 2024 г.
21.магазинС. Хотанца, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №627 август 2024 г.
22.гараж №1ж.к. ,,Родина-3″, ул. ,,Ибър“ №26, бл.7, вх.4 ет.025 януари 2024 г.
23.клубул. „Плиска“ №2, бл. „Плиска“, вх.1,  партер10 януари 2024 г.
24.клубул. „Доростол“ №36, бл. „Цитадела“, вх. 1, партер09 януари 2024 г.
25.клубул.“Конст. Иречек“ №16 , етаж 127 март 2024 г.
26.клубул.“Константин Иречек“ №16, етаж 227 март 2024 г.
27.клуббул. „Цар Фердинанд“ №3А, етаж 2,стая №1,21 януари 2024 г.
28.клубул.“Панайот Хитов“ 9, етаж 117 май 2024 г.
29.офис ул. ,,Райко Даскалов“ №2, ет.101 ноември 2024 г.
30.юридическа кантораул. Райко Даскалов №2, ет. 2, стая 206Изтекъл
31.офисул. Райко Даскалов №2, ет. 3, стая 307Изтекъл
32.стоматологичен кабинетС. Ново село, Здравна служба – ул. „Трети март“ №23Изтекъл
33.стоматологичен кабинетГр. Мартен, Здравна служба – ул. „Рига“Изтекъл
34.заведение за обществено хранене „Хепи“пл. „Свобода“№4, Доходно зданиеИзтекъл
35.кафенепл. „Свобода“№4, Доходно зданиеИзтекъл
36.фризьорски салонж. к. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №91, бл. „Клокотница-1“, партерИзтекъл
37.за поставяне на автомат за топли, безалкохолни напитки и закускипл. „Хан Кубрат“ №1 (ул. „Цариброд“ №3, партер, вдясно от входа)Изтекъл
38.производствени помещенияул.“Независимост“ №1А                         (бивши казарми)Изтекъл
39.ателие за художествени дейностж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50, вх. Б, ет. 7, помещение №1, влявоИзтекъл
40.спортно игрищеж.к. ,,Родина-2″, ул. ,,Димчо Дебелянов“Изтекъл
41.   
42.заведение за обществено хранене с алкохолкв. ,,Парк на младежта“Изтекъл
43.производствено помещение кв. ,,Западна промишлена зона,ул. „Адм. Рождественски“ №42Изтекъл
44.офисул. „Христо Смирненски“ и ул. „Родопи“Изтекъл
45.складж.к. ,,Изток“, ул. ,,Котовск“ №8Изтекъл
46.заведение за обществено хранене с  продажба на алкохолж.к. ,,Изток“, ул. ,,Котовск“ № 2, ет.1  Изтекъл
47.магазин  местност  „Текето“Изтекъл
48.спортно игрищеж.к.“Здравец-изток“, ул.“Петрохан“ и  ул.“Юндола“Изтекъл
49.складул. „Боримечка“ №43, тавански етажИзтекъл
50.самостоятелен гараж №14 от ГСК-7кв. ,,Здравец“, ул. ,,Юндола“Изтекъл
51.клубж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 4, бл. „Преслав“, партерИзтекъл
52.клубул. „Боримечка“ №43, ет. 2, стая №4Изтекъл
53.самостоятелен складж.к.“Здравец-изток“, ул. „Будапеща“, до бл.“Прага“, 1/2 от обектаИзтекъл
54.продажба на вестници и списанияул.“Александровска“, пред х-л „Вега“Изтекъл
55.селскостопанска дейностж.к.“Цветница“, кв. 886, бивш павилион „Мак“Изтекъл
56.магазинж.к.“Здравец-север-2″, ул.“Инж. Бъркли“, до „Млечна кухня“Изтекъл
57.магазинж.к.“Дружба-3″, ул.“Даме Груев“, до бл.№6Изтекъл
58.складж.к.“Здравец-изток“, ул. „Будапеща“, до бл.“Прага“, 1/2 от обектаИзтекъл
59.заведение за обществено хранене без алкохолж.к.“Здравец“, ул.“Захари Стоянов“Изтекъл
60.производствено помещениеж.к.“Дружба-3″, ул.“Даме Груев“, зад бл.№4Изтекъл
61.заведение с продажба на алкохолул. „Балкан“ №24Изтекъл
62.клубул. „Пирот“ №5, ет. 1Изтекъл
63.изложбена зала,,Борисова“ №6 вх.2, ет.1.Изтекъл
64.клуб,,Борисова“ №41Изтекъл
65.за търговска дейностбул. „Липник“, срещу МототехникаИзтекъл
66.за търговска дейностул. „Николаевска“, пред Корабен техникумИзтекъл
67.за търговска дейностж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, ОбръщалоИзтекъл
68.за търговска дейностж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред бл. №6Изтекъл
69.за търговска дейностж. к. „Родина-2“, ул. „Згориград“, бл. „Боримечка“Изтекъл
70.за търговска дейностж. к. „Родина“, ул. „Чипровци“, Кооперативен пазарИзтекъл
71.за търговска дейностж. к. „Дружба-1“, бул. „Гоце Делчев“, Помпена станция на ВиКИзтекъл
72.за търговска дейност бул. „Мидия Енос“Изтекъл
73.за търговска дейност бул. „Цар Освободител“, „Сердика“Изтекъл
ІІ. ТЕРЕНИ 
1.продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закускипл.“Свобода“, малката градинка01 август 2024 г.
2.продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки, закуски и сладоледпл.“Свобода“, малката градинка07 август 2024 г.
3.продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закускипл.“Свобода“, малката градинка08 август 2024 г.
4.автомат за топли и безалкохолни напиткипл.“Батенберг“
до сградата на Исторически музей-Русе
25 януари 2024 г.
5.тото пунктул.“Велико Търново“ – ул.“Княжеска“25 януари 2024 г.
6.продажба на вестници, списания и цигариул.“Александровска“ и ул.“Мостова“17 януари 2024 г.
7.продажба на закуски и захарни изделия ж.к.“Здравец“, ул.“Захари Стоянов“ и ул.“Байкал“18 януари 2024 г.
8.продажба на пакетирани стоки и цигариж.к.“Възраждане-Юг“, ул.“Плиска“, пред блок „Перла“24 януари 2024 г.
9.продажба на цветяул.“Хан Крум“, ЦГЧ, пред Младежкии център15 февруари 2024 г.
10.продажба на цветяпл.“Свобода“, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и бл.“Ларго“05 февруари 2024 г.
11.продажба на цветяул.“Хан Крум“, ЦГЧ, пред Младежкии център19 февруари 2024 г.
12.ветеринарна аптека и агроаптекаж.к.“Родина“, ул.“Шипка“ и бул.“Родина“29 юли 2024 г.
13.тото пунктбул.“Цар Освободител“ №4031 юли 2024 г.
14.продажба на вестници и списанияж.к.“Възраждане-Юг“, ул.“Неофит Рилски“ до бл.“Академик“31 юли 2024 г.
15.производство и продажба на пици, кафе и напиткиул.“Александровска“ и ул.“Гургулят“13 август 2024 г.
16.продажба на печатни произведения-книжарница ул.“Средец“ срещу Театъра                           23 август 2024 г.
17.бърза закуска и пилета на грилж.к.“Родина-1″, ул.“Лозен планина“23 август 2024 г.
18.щанд за продажба на сладоледпарк на Младежта в ляво от вазата11 февруари 2024 г.
19.надуваем детски замъкПарк на Младежта в района около вазата30 юли 2024 г.
20.кафе – клубж.к.“Родина-1″,                                   ул.“Сърнена гора“ №7Изтекъл
21.за хранене и развлечениеж.к.“Здравец-изток“ до бл.“Мура“Изтекъл
22.вестници, списания и пакетирани стокиж.к.“Здравец“, ул.“Захари Стоянов“ №5, кв.662Изтекъл
23.тото пунктж.к.“Възраждане-Юг“ срещу бл.“Мара Манева“Изтекъл
24.ремонт на секретни бравиул.“Асен Златаров“ №2Изтекъл
25.търговска дейностул.“Хан Крум“ №27Изтекъл
26.ателие за художествена дейностул.“Панайот Хитов“ до бл.“Съединение“Изтекъл
27.обслужваща дейност дизел – агрегатул.“Любен Каравелов“, северно от сградата на ЕИЦИзтекъл
28.пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напиткиж.к.“Дружба-2″, ул.“Йосиф Дайнелов“ №116Изтекъл
29.плод – зеленчукж.к.“Дружба-3″, до бл.№11Изтекъл
30.търговска дейностул. „Хан Аспарух“Изтекъл
31.търговска дейностул. „Христо Смирненски“ и ул. „Райко Даскалов“Изтекъл
32.продажба на вестници и списанияпл.“Свобода“, срещу Централна поща,  малката градинкаИзтекъл
33.заведение за хранене и развлеченияпл. „Д-р Мустаков“ – Американско пазарчеИзтекъл
34.продажба на цветяул.“Александровска“ с/у бивши Централни халиИзтекъл
35.продажба на цветяул.“Александровска“ с/у бивши Централни халиИзтекъл
36.продажба на цветяул.“Александровска“ с/у бивши Централни халиИзтекъл
37.продажба на цветяул.“Александровска“ с/у бивши Централни халиИзтекъл
38.продажба на цветяул. „Хан Крум“, ЦГЧ, пред Младежки центърИзтекъл
39.търговска дейностж.к.“Чародейка-Г-Юг“, ул.“Т. Икономов“ срещу пазараИзтекъл
40.търговска дейностж.к.“Дружба-3″, ул.“Даме Груев“, до бл.№6Изтекъл
41.търговска дейностж.к.“Дружба-3″, ул.“Даме Груев“, кв. 592, пред бл.№6Изтекъл
42.търговска дейностУПИ V, кв.24, за озеленяванеИзтекъл
43.продажба на цветяул.“Хан Крум“, ЦГЧ, пред Младежки центърИзтекъл
44.продажба на  плодове, зеленчуци, пакртирани хранителни стокиж.к.“Чародейка-Г-Север“, между бл.№305 и бл.№306Изтекъл
45.продажба на вестници и списанияул.“Александровска“, пред ДЕТМАГИзтекъл
46.магазинул.“Независимост“, до ДКЦ-1Изтекъл
47.складж.к.“Възраждане“, ул.“Алеи Възраждане“, кв.340, имот №5Изтекъл
48.автомат за сладоледпл. „Свобода“ до малката градинкаИзтекъл
49.щанд за сладолед, ядки, пуканки, царевицаул. „Александровска“, пред №44,  пред сграда с идентификатор 63427.2.1584.1Изтекъл
50.за търговска дейностбул.“Генерал Скобелев“,                                 зад спирка СБАИзтекъл
ІІІ. РИЕ С ПЛОЩ НАД 3,00 КВ. М
1.продажба на цветяпо бул. ,,Христо Ботев, пресечката след светофара посока ,,Печатни платки“10 юли 2024 г.
2.продажба на  плодове, зеленчуци, пакртирани хранителни стокибул. ,,България“, ж.к. ,,Дружба2″, в разделителната ивица08 юли 2024 г.
3.продажба на вестници и списанияна входа от гр. София, в разделителната тревна ивица17 юли 2024 г.
4.магазинбул. ,,Липник“, вдясно посока КАТ, преди комплекс ,,Имтериал“08 юли 2024 г.
5.складна входа от гр. София, в разделителната ивица10 юли 2024 г.
6.автомат за сладоледбул. ,,България“, в разделителната ивица, преди Дунав мост10 юли 2024 г.
7.щанд за сладолед, ядки, пуканки, царевицабул. ,,България“, в разделителната ивица, преди Дунав мостИзтекъл
8.за търговска дейностбул. ,,България“, вляво след бензиностанция ,,Шел“Изтекъл
9.рекламно-информационен елементул. ,,Тулча“, ул. ,,Потсдам“, в зелената площИзтекъл
10.рекламно-информационен елементКръгово движение до Мототехника, в затревения островИзтекъл
11.рекламно-информационен елементбул. ,,Липник“, ул. ,,Никола Петков“, в тревната площ пред бл. ,,Иван Кръстев“Изтекъл
12.рекламно-информационен елементвход от  гр. София, в разделителната ивицаИзтекъл
13.рекламно-информационен елементбул. ,,Цар Освободител“, посока център,в зелената площ преди съществуващата бензиностанция/газстранцияИзтекъл
14.рекламно-информационен елементв тревната площ на бул. ,,Мидия Енос“, посока пътен възел ,,Охлюва“, пред бл. ,,Дунавски строител“Изтекъл
15.рекламно-информационен елементпо ул. ,,Никола Петков“, срещу Млечна кухняИзтекъл
16.рекламно-информационен елементГаров площад, в затревената площ пред бл. ,,Русия“Изтекъл
17.рекламно-информационен елементв затревения остров между ул. ,,Никола Петков“ и ул. ,,Потсдам“Изтекъл
18.рекламно-информационен елементпо бул. ,,Генерал Скобелев“, посока център, срещу ПМГ ,,Баба Тонка“Изтекъл
19.рекламно-информационен елементна входа от гр. София, в разделителната тревна ивицаИзтекъл
20.рекламно-информационен елементбул. ,,Мидия Енос“, пред бл. ,,Машпроект“ и бл. ,,Дунавски строител“Изтекъл
21.рекламно-информационен елементбул. ,,България“, в разделителната ивицаИзтекъл
22.рекламно-информационен елементбул. ,,Генерал Скобелев“, до спирка срещу СБАИзтекъл
23.рекламно-информационен елементбул. ,,Христо Ботев“, в затревения остров пред бензиностанция ,,Лукойл“Изтекъл
24.рекламно-информационен елементчаст от сграда на ул. „Плиска“ №90, челно на фасадата на сградатаИзтекъл
25.рекламно-информационен елементбул. ,,Христо Ботев“, в тревната ивица при детелината с бул. ,,България“Изтекъл
26.рекламно-информационен елементбул. ,,България“, в тревната ивица при детелината с бул. ,,Липник“Изтекъл
27.рекламно-информационен елементв разделителната тревна ивица на бул. ,,България“, по посока изхода към гр. София, след ,,Охлюва“Изтекъл
28.рекламно-информационен елементвляво по пътя от гр. СофияИзтекъл
29.рекламно-информационен елемент Кръгово движение  на бул. ,,Липник“, вдясно, до ,,Мототехника“Изтекъл
30.рекламно-информационен елемент вход от София, в разделителната ивица, срещу Рибарска колиба        Изтекъл
31.рекламно-информационен елементбул.“Мидия Енос“, вдясно преди кръстовището с   ул. „Стефан Стамболов“,  по посока пътен възел „Охлюва“,                 Изтекъл
32.рекламно-информационен елементвдясно по пътя от гр. Варна, в разделителната тревна площ преди ж.к.“Чародейка“                Изтекъл
33.рекламно-информационен елементвход от гр.София, в разделителната ивица          Изтекъл
34.рекламно-информационен елемент бул. ”България”, вдясно, след Дунав мост  посока ТЕЦ                Изтекъл
35.рекламно-информационен елементвход от гр.София, в разделителната ивица          Изтекъл
 • Списък на обектите от първостепенно значение за социално-икономическото развитие на общината.

Съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост с Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост общинските съвети определят обектите от първостепенно значение. Според дефиницията на §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост и §5, т.73 от Допълните разпоредби на Закона за устройство на територията „Обекти от първостепенно значение“ са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 за обекти от първостепенно значение.

С обявяването на конкретен обекта за „Обект от първостепенно значение“ и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, се дава възможност в максимална степен да се ускорят процесите по облагородяване, по подготовка и реализиране на инвестиционни намерения на Община Русе.

№  имотМестностТрайно предназначение на териториятаНТП
Акт №10634/10.11.2022 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.549 по КККР на с. Николово, с площ от 90 553 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“ГорскаШироколистна гора
Акт №10633/10.11.2022 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.541 по КККР на с. Николово, с площ от 45 377 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“ГорскаШироколистна гора
Акт №10603/19.10.2022 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.748 по КККР на с. Николово, с площ от 150 560 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“ГорскаДруг вид дървопроизводителна гора, предмет на
Акт №10460/26.04.2022 г. за частна общинска собственост4. Поземлен имот с идентификатор 51679.173.722 по КККР на с. Николово, с площ от 50 863 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“ГорскаДруг вид дървопроизводителна гора, предмет на
Акт №10809/15.05.2022 г. за публична общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.54.501 по КККР на с. Николово, с площ от 51 336 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Територия за транспортЗа местен път
Акт №10462/26.04.2022 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.54.751 по КККР на с. Николово, с площ от 89224 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияЗа друг вид дървопроизводителна гора
Акт №8653/2618.07.2018 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.54.752 по КККР на с. Николово, с площ от 24480 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияЗа друг вид дървопроизводителна гора
Акт №10635/10.11.2022 г. за публична общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.54.753 по КККР на с. Николово, с площ от 933 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияЗа селскостопански, горски, ведомствен път
Акт №10637/10.11.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.54.754 по КККР на с. Николово, с площ от 50467 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияЗа друг вид дървопроизводителна гора
Акт №10638/10.11.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.54.755 по КККР на с. Николово, с площ от 755 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияЗа друг вид дървопроизводителна гора
Акт №10456/20.04.2022 г. за публична общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.517 по КККР на с. Николово, с площ от 5147 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияЗа селскостопански, горски, ведомствен път
Акт №10595/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.518 по КККР на с. Николово, с площ от 7995 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияШироколистна гора
Акт №10596/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.520 по КККР на с. Николово, с площ от 16779 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияЗа селскостопански, горски, ведомствен път
Акт №10597/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.522 по КККР на с. Николово, с площ от 16779 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияШироколистна гора
Акт №10598/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.523 по КККР на с. Николово, с площ от 16779 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияЗа животновъдна ферма
Акт №10599/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.536 по КККР на с. Николово, с площ от 16779 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияИглолистна гора
Акт №10600/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.542 по КККР на с. Николово, с площ от 8717 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияШироколистна гора
Акт №10601/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.543 по КККР на с. Николово, с площ от 12901 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияШироколистна гора
Акт №10458/24.04.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.717 по КККР на с. Николово, с площ от 676 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияПоляна
Акт №10459/26.04.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.721 по КККР на с. Николово, с площ от 77960 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияДруг вид дървопроизводителна гора
Акт №10461/26.04.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.723 по КККР на с. Николово, с площ от 56469 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияДруг вид дървопроизводителна гора
Акт №10463/27.04.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.724 по КККР на с. Николово, с площ от 253753 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияШироколистна гора
Акт №10602/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.727 по КККР на с. Николово, с площ от 83589 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияДруг вид дървопроизводителна гора
Акт №10604/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.753 по КККР на с. Николово, с площ от 1938 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияЗа селскостопански, горски, ведомствен път
Акт №10498/25.05.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.754 по КККР на с. Николово, с площ от 94777 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияДруг вид дървопроизводителна гора
Акт №10606/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.756 по КККР на с. Николово, с площ от 70951 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияДруг вид дървопроизводителна гора
Акт №10608/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.757 по КККР на с. Николово, с площ от 66372 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияДруг вид дървопроизводителна гора
Акт №10609/19.10.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.758 по КККР на с. Николово, с площ от 4891 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияДруг вид дървопроизводителна гора
Акт №10485/17.05.22 г. за частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 51679.173.759 по КККР на с. Николово, с площ от 4382 кв.м. в землището на с. Николово, местност „Текето“Горска територияДруг вид дървопроизводителна гора

Върху посочените имоти Община русе възнамерява да обособи Зона за отдих „Липнил“ (озеленени площи) за широко обществено ползване по смисъла на чл. 205, т. 3 от ЗУТ и по реда а чл. 73, ал. 5 от Закона за горите, § 1, т. 6 от ДРЗОС и чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС и чл. 61, ал. 4 от ЗУТ.

 • Прогнозен списък за отдаване под наем на общински жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди за 2024 година
Жилищният фонд на Община Русе за отдаване под наем се състои от общо 2 075 жилища, от които: 1 669 броя апартамента,/ вкл. приемни и защитени жилища/; 390 броя къщи, 16 бр. бараки, разпределени, както следва:
ВидБрой
І.Общински жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди, в т.ч.:1734
1.Апартаменти1541
2.Къщи193
ІІ.Общински жилища от ведомствен фонд, в т.ч.:81
1.Апартаменти77
2.Къщи0
3.Приемни за граждани2
4.Защитени жилища2
ІІІ.Общински жилища от резервен фонд, в т.ч.:260
1.Апартаменти47
2.Самостоятелни обекти в къщи и бараки197
3.Бараки16
 • Прогнозен списък на пасищата и мерите по землища на Община Русе за отдаване под наем и ползване през 2024 г.
Населено мястоПлощ, дка.
с. Басарбово2607.515 дка.
с. Бъзън439.207 дка.
с. Ново село736.561 дка.
гр. Русе1474.144 дка.
с. Семерджиево666.668 дка.
с. Тетово2241.103 дка.
с. Червена вода1195.516 дка.
с. Ястребово58.052 дка.
с. Просена130.158 дка.
с. Долно Абланово323.942 дка.
гр. Мартен451.077 дка.
с. Николово349.254 дка.
с. Сандрово547.584 дка.
с. Хотанца512.442 дка.
Общо:11733.223 дка.
 • Прогнозен списък на земеделските земи в землищата на Община Русе за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване през 2024 г.
Населено мястоПлощ, дка.
с. Бъзън88.773 дка.
гр. Мартен25.661 дка.
с. Ново село116.468 дка.
гр. Русе1676.333 дка.
с. Сандрово37.570 дка.
с. Просена1203.097 дка.
с. Семерджиево102.816 дка.
с. Тетово11.607 дка.
с. Ястребово46.245 дка.
с. Червена вода705.843 дка.
Общо:4014.413 дка.
 • Прогнозен списък за продажба по реда на Закона за общинската собственост на имоти, общинска собственост през 2023 г.

по
ред
АОС Наименование
на общинския имот
РазпорежданеЦена, в лева по нормативен метод
 гр. Русе
   №6276/ 22.07.2010 г.ПИ имот с идентификатор 63427.11.241 по КККР на гр. Русе, Община Русе, с площ 516 кв.м.  Продажба  20 186,00
 №10878/11.10.2023 г.ПИ 63427.5.1236 по КККР на гр. Русе, с площ от 2 041 кв.м.Продажба260 000,00
 №10911/20.11.2023 г.ПИ 63427.7.273 по КККР на гр. Русе, с площ от 1 322 кв.м. ул. „Котовск“ №6, гр. РусеУчредяване право на строеж на жилищна сградаОпределя се съобразно параметрите н РЗП
 №9755/21.05.2020 г.ПИ 63427.6.155 по КККР на гр. Русе, кв. „Чародейка – Г-юг“, ул. „Тодор Икономов“Учредяване право на строеж на 2 бр. гаражи2 000,00
 Терен комплексно застрояванеПИ 63427.4.558  по КККР на гр. Русе, кв.“Дружба 3“,  гр. Русе.Учредяване право на строеж на 5 бр. гаражи5 000,00
 Терен комплексно застрояванеПИ 63427.7.190 по КККР на гр. Русе, ул. „Юндола“, гр. Русе.Учредяване право на строеж на 5 бр. гаражи5 000,00
 №2716/28.04.1999 г.ПИ с идентификатор 63427.2.1990 по  КККР на гр. Русе, съсобствен имот с площ 68/274 кв.м. идеални частиПрекратяване на съсобственост17 500,00  
 №10960/18.12.2023 г.ПИ с идентификатор 63427.7.177 по плана на гр. Русе, с площ от 894 кв.м., ул. „Околчица“ №3Продажба  114 432,00  
 №10881/18.10.2023 г.ПИ с идентификатор 63427.2.5350 по плана на гр. Русе, с площ от 1565 кв. м., ул. „Бозвели“Продажба686 500,00
10.  №10874/29.09.2023 г.ПИ с идентификатор 63427.4.2035 по КККР на гр. Русе, 64/286 идеални части от ПИ, ул. „Лъкатник“ №24Прекратяване на съсобственост3 330,00
11.№10880/17.10.2020 г.ПИ 63427.7.603 по КККР на гр. Русе, с площ 474 кв.м., бул. „Липник“ №108,Продажба88 998,00
12.  №6277/ 22.07.2010 г.ПИ с идентификатор 63427.11.242 по КККР на гр. Русе, Община Русе, с площ 511 кв.м.  Продажба  19 990,00
13.№9021/14.03.2019 г.ПИ с идентификатор 63427.11.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с площ 593 кв.м.Продажба17 397,11
14.№7395/23.02.2015 г.ПИ с идентификатор 63427.11.23 по КККР на гр. Русе, Община Русе, с площ 549 кв.м.Продажба16 106,26
15.  №10513/ 14.06.2022 г.ПИ с идентификатор 63427.11.174 КККР на гр. Русе, Община Русе, с площ 650 кв.м.  Продажба  12 714,00
16.  №8202/22.06.2017 г.ПИ с идентификатор 63427.9.1333 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 963 кв.м.,  Продажба  9 418,00
17.  №8094/08.08.2016 г.ПИ с идентификатор 63427.8.1337 по КККР на гр. Русе, Община Русе с площ 8 114 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“,  Продажба    507 827,35
18.№10742/02.03.2023 г.ПИ с идентификатор 63427.4.1184 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 418 кв.м. Продажба  21 255,96
19.№7719/19.02.2016 г.ПИ с идентификатор 63427.5.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с площ 381 кв.м.,Продажба  47 690,96
20.№9957/11.02.2021 г.гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“, СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.23, представляващ гараж №4 с площ 18,17 кв.м.Продажба3 480,00
21.№9960/12.02.2021 г.гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“, СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.26, представляващ гараж №8 с площ 18,68 кв.м.Продажба3 580,00
22.№9982/23.02.2021 г.гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“, СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.9, представляващ гараж №13 с площ 18,17 кв.м.Продажба3 480,00
23.№9984/23.02.2021 г.гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“, СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.11, представляващ гараж №15 с площ 17,59 кв.м.Продажба3 370,00
24.№9971/17.022021 г.гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“, СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.19, представляващ гараж №2 с площ 17,59 кв.м.Продажба3 370,00
25.№10005/04.032021 г.гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“, СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.16, представляващ гараж №16 с площ 17,59 кв.м.Продажба3 370,00
26.№9988/25.022021 г.гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“, СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.21, представляващ гараж №1 с площ 17,59 кв.м.Продажба3 370,00
27.№9999/02.03.2021 г.гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“, СОС с идентификатор 63427.5.1059.4.22, представляващ гараж №6 с площ 18,56 кв.м.Продажба3 560,00
28.Придаваемо място23 кв.м. (24 кв.м. от улицата от северозапад и 1 кв.м. от улицата от югоизток, а се отнемат 2 кв.м. от южната страна), се приобщава към новообразувания УПИ XL-1509 в кв. 10продажба854,70
29.№10863/10.08.2023 г.ПИ 63427.159.22, с площ от 535 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), гр. Русе,местност „Конубунар“,  Продажба 
30.№9962/12.02.2021 г.СО с идентификатор 63427.5. 1059.2.22 по КККР на град Русе, с площ от 18,83 кв.м., с адрес град Русе, ул. Ибър 26    Продажба    4 720,00
31.№10949/06.12.2023 г.ПИ 63427.4.605 по КККР на гр. Русе, кв. „Дружба 3“, бул. Христо Ботев, гр. РусеУчредяване право на строеж (надстрояване и пристрояване)  17 370,00  
32АЧОС №10632 от 10.11.2022 г.гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 1, ет. 3, ап. 3, СОС с идентификатор 63427.7.518.1.8, с площ 60,73 кв.м.Продажба7 620,00
33АЧОС №10397 от 16.03.2022 г.гр. Русе, ж.к. „Родина 1 и 2“, ул. Сърнена гора“ №9, бл. „Вежен“, вх. 3, ет. 8, ап. 7, СОС с идентификатор 63427.5.289.3.22, с площ 60,49 кв.м.Продажба7 590,00
34.Придаваемо място по улична регулацияПридаваеми места по улична регулация с площ от 3,00 кв.м. от ул. „Карлово“ и 14,00 кв.м от ул. „Враца“ към УПИ V-1515, в кв. 156 по КККР на град Русе, кв. Средна кула  Продажба  200,00
35.Придаваемо място по улична регулацияПридаваемо място по улична регулация с площ от 12 кв.м. към УПИ I-509, в кв. 40 по плана на град Русе, кв. Долапите  Продажба  120,00
36.Придаваемо място по улична регулацияПридаваемо място по улична регулация с площ от 6,5 кв.м. към УПИ I-2393, в кв. 803 по плана град Русе, ЦГЧ  Продажба    2 450,00
37.Придаваемо място по дворищна регулацияПридаваемо място по улична регулация с площ от 5.00 кв.м. към УПИ V-1007, в кв. 622 по плана на кв. Дружба 2, град Русе, Община Русе  Продажба300,00
 гр. Мартен
38.№10879/17.10.2023 г.УПИ XVII– 1140 в кв. 73 по плана на гр. Мартен с площ от 811 кв.м.Продажба9 500,00
39.№7012/26.07.2013 г.УПИ I 1439 по  плана на село Мартен, Община Русе, с площ от 715 кв.м.Продажба8 600.00
40.  №4151/20.02.2004 г.УПИ VII-1668, кв. 106 по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, Област Русе, с площ 793 кв.м.  Продажба  9 305,84      
41.№9128/25.03.2019 г.гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №52, УПИ XII-1283 в кв. 69, с площ 686 кв.м.Продажба8 047,00
42№9129/25.03.2019 г.гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №54, УПИ XIII-1283 в кв. 69, с площ 791 кв.м.Продажба9 047,00  
 с. Ястребово
43.  №5553/20.10.2008 г.УПИ VI-139, в кв.9 по ЗРП на с. Ястребово, Община Русе, Област Русе, с площ 1 100 кв.м.  Продажба    3 227,00
44.  №10476/16.05.2022 г.УПИ VII-171, в кв.9 по ЗРП на с. Ястребово, Община Русе, Област Русе, с площ 1 097 кв.м.  Продажба    3 218,00
 с. Бъзън
45.№6350/09.12.2010УПИ XII-103, кв. 52 по плана на с. Бъзън, с площ 1223 кв.м.Продажба21 300,00
 с. Сандрово
46.№4167/01.03.2004 г.УПИ III – 26 в кв. 1 по  план на село Сандрово, Община Русе, с площ от 698 кв.м.,Учредяване право на строеж за изграждане на лятна кухня275,00
 с. Басарбово   
47№ 4197/19.05.2004 г.УПИ IX – 8 по плана на сео Басарбово, Община Русе, с площ 1699 кв.м.Продажба16 620,00
 с. Николово
48.№6124/05.11.2009 г.УПИ V – 1765 в кв. 29 по  план на село Николово, с площ от 894 кв.м.,Продажба10 500,00
49. №4968/14.06.2007 г.УПИ II – 1692 в кв. 106 по  план на село Николово, Община Русе, с площ от 565 кв.м.,Продажба6 600,00
50.№5174/02.11.2007 г.УПИ II – 171 в кв. 3 по  план на село Николово, Община Русе, с площ от 688 кв.мПродажба8 000,00
51.  №9203/24.06.2019 г.ПИ № 503.2110 по Плана на новообразуваните имоти на м. „Дрибак 1,2“, с. Николово, Община Русе,с площ 479 кв. м.  Продажба  7 754,00
52.  №9783/12.08.2020 г.ПИ №503.2433 по Плана на новообразуваните имоти на м. „Дрибак 1,2“, с. Николово, Община Русе, с площ 670 кв.м.,  Продажба  16 052,00
53.Придаваемо място по улична регулацияПридаваеми места по улична регулация с площ от 3.00 кв.м., към нов УПИ XVI-1900 и 12 кв.м към УПИ XVII-1901, в кв. 55 по плана на село Николово, община Русе    Продажба  200,00
54.Придаваемо място по улична регулацияПридаваеми места по улична регулация с площ от 8 кв.м към УПИ IX- 117 в кв.5 по ЗРП на село Николово, Община РусеПродажба100,00
 с. Семерджиево
55.  №10613/19.10.2022 г.;УПИ XXI, в кв. 35 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, с площ 1 014 кв.м.  Продажба  5 927,34
56.  №10614/19.10.2022 г.УПИ XXII, в кв. 35 образуван от имот 547  по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, с площ 1 013 кв.м    Продажба  5 921,50
57.№9967/12.02.2021 г.УПИ Х – 428 в кв. 37 по регулационен план на с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ал. Стамболийски“ №3, с площ 775 кв.м.Продажба4 547,00
58.№10785/23.03.2023 г.УПИ XXIII, в кв. 35 образуван от имот 548 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, с площ 1 000 кв.м.Продажба13 690,81
59.№10786/23.03.2023 г.УПИ XXIV, в квартал 35 образуван от имот 549 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, с площ 989 кв.м.Продажба13 690,81
 с. Долно Абланово
60.№5347/26.02.2008г.УПИ X1V – 174, в кв. 18 по плана на с. Долно Абланово, с площ 1086 кв.м., ул. „Арда“Продажба3 300,00
 с. Червена вода
61.Акт №10848 от 13.07.2023 г. за поправка на АЧОС №10691 от 10.02.2023 г.с. Червена вода, местност „Гьола“, ПИ с идентификатор 80460.8.261, с площ от 3501 кв.м.Продажба89 205,00
 с. Тетово
62.№7423/14.04.2015 г.с. Тетово, ул. „Марица“ №33А, УПИ XXIX-1118 в кв. 87, с площ от 1 301 кв.м.Продажба  5 100,00
63.№7424/14.04.2015 г.с. Тетово, ул. „Марица“ №33, УПИ XXX-1118 в кв. 87, с площ от 1 216 кв.м.Продажба  4 730,00
 • Прогнозен списък за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на имоти, общинска собственост през 2024 г.

по
ред
АОСНаименование
на общинския имот
РазпорежданеПрогнозен приход, лева без ДДС
1.№6125/2009 г.Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 с площ 17 221 кв. м., с адрес: местност „Слатина”, Индустриален парк – РусеПриватизационна продажбаСлед откриване на процедура и изготвяне на оценка
2.№3944/2002 г.Нежилищен имот с площ от 4 025 кв. м. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., с адрес: с. ТетовоПриватизационна продажбаСлед откриване на процедура и изготвяне на оценка
3.№5335/2008 г.Сграда с идентификатор 63427.4.1713.2 с площ 78 кв. м., с адрес: ул. „Кръстец“ №81, в кв. „Дружба II“ – Селеметя, гр. РусеПриватизационна продажбаСлед откриване на процедура и изготвяне на оценка
4.№7551/2015 г.Сграда с идентификатор 63427.2.2044.3, с площ 73 кв. м., с адрес: бул. „Цар Освободител“ №64, гр. РусеПриватизационна продажбаСлед откриване на процедура и изготвяне на оценка
5.№8730/2018 г.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145, с предназначение: за търговска дейност, с площ 30,97 кв. м., с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0Приватизационна продажбаСлед откриване на процедура и изготвяне на оценка
6.№5410/2008 г.Застроен ПИ №503.1725 с площ 2 035 кв.м., УПИ II-за изкупвателен пункт и фуражомелка, с адрес: с. Червена вода, Община РусеПриватизационна продажбаСлед откриване на процедура и изготвяне на оценка
7.№6858/2012 г.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1.2, с площ 86 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и функционално свързаната с него сграда с идентификатор 63427.2.1375.4, със застроена площ 47 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91Приватизационна продажба352 500

8. Прогнозен списък на спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС през 2024 г.


по
ред
№ АОС/г.Наименование
на общинския имот
Ред за отдаване под наем
1№6205/2010 г.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.21, с площ 496 кв. м. с адрес гр. Русе, ул. Драма № 13, ет. 2, обект 21, с предназначение на обекта „за спортна и развлекателна дейност, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
2.№6205/2010 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.2.4790.1.17, с площ 207 кв. м., с адрес: гр. Русе, ул. Драма № 13, обект 17, с предназначение на обекта „За спортна и развлекателна дейност“, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
3.№6205/2010 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.2.4790.1.6, с площ 16,65 кв. м. като треньорка стая, с адрес: гр. Русе, ул. Драма № 13, обект 6, с предназначение на обекта „За спортна и развлекателна дейност“, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
4.№6711/2012 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.7.754.14.2, с площ 395 кв. м. като зала по джудо, с адрес: гр. Русе, ул. Чипровци, ет. 1, обект 1, с предназначение на обекта „За спортна и развлекателна дейност“, разположен в сграда с идентификатор 63427.7.754.14По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
5.№6205/2010 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.2.4790.1.19, с площ 25,2 кв. м. като треньорка стая, с адрес: гр. Русе, ул. Драма № 13, обект 19, с предназначение на обекта „За офис“, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
6№6205/2010 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.2.4790.1.12, с площ 16,20 кв. м. като треньорка стая, с адрес: гр. Русе, ул. Драма № 13, обект 12, с предназначение на обекта „За делова и административна дейност“, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
7№6711/2012 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.7.754.18.1, с площ 600,00 кв. м. като треньорка стая, с адрес: гр. Русе, ул. Околчица № 6, обект 1, с предназначение на обекта „За спортна и развлекателна дейност“, разположен в сграда с идентификатор 63427.7.754.18По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
8№6205/2010 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.2.4790.1.22, с площ 347 кв. м., с адрес: гр. Русе, ул. Драма № 13, обект 22, с предназначение на обекта „За спортна и развлекателна дейност“, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
9№6205/2010 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.2.4790.1.20, с площ 18,30 кв. м. като треньорка стая, с адрес: гр. Русе, ул. Драма № 13, обект 19, с предназначение на обекта „За офис“, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
10№6108/2009 г.Застроен терен, представляващ УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м., по плана на с. Николово, ведно с построената върху него двуетажна масивна сграда – стоманобетонова конструкция – съблекалня и спортна зала, със застроена площ 314 кв.м.По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
№6828/2012 г.Незастроен поземлен имот, представляващ УПИ I-821, за спортен комплекс, кв.29, по плана на с. Николово, с площ от 61 170 кв.м.По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28

За да възникне възможност за учредяване на вещни права по Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба № 28 на Общински съвет Русе за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Русе (като подзаконов нормативен акт, приложим на основание чл. 103, ал. 2, т. 2 от ЗФВС), съответните обекти/имоти следва да са вписани в нарочен списък на спортните обекти и в годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти – общинска собсъвеност. Едва след включване в посочените документи, спрямо така определените спортни обекти може да бъде учредявано право на ползване или право на строеж.

ЗАБЕЛЕЖКА: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2024 г. се оповестява публично и може да бъде допълвана и актуализирана през текущата година.

Цените за разпореждане с общински имоти са определени по нормативен метод, въз основа на Решение №1141 по протокол №53/24.11.2006 г. на Общински савет – Русе, изменено и допълнено с Решение №1235 по протокол №58/13.04.2007 г., Решение №579 по протокол №29/11.06.2009 г., Решение №597 по протокол №30/16.07.2009 г., Решение №964 по протокол №49/16.09.2010 г., Решение №1184 по протокол №59/19.05.2011 г., с Решение №1258 по протокол №61/14.07.2011 г., както и Решение №1082 по протокол № 40/17.07.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)