Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 62

РЕШЕНИЕ № 62
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА и във връзка чл. 36, ал.2, т.7 и чл.36а, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Общински съвет – Русе дава съгласието си за промяна на социалната услуга , която се предоставя в Комплекс за социални услуги за деца и семейства от Звено „Майка и бебе” на „Център за настаняване от семеен тип”, в сградата на ул.”Неофит Рилски” № 66 от фондация „Екип” като делегирана държавна дейност, с капацитет 8 деца, считано от 01.01.2008г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на ОбС за промяна на услугата в Звено „Майка и бебе”и предоставяне на нова услуга „Център за настаняване от семеен тип” до Регионалната дирекция „Социално подпомагане гр. Русе за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – Министерство на труда и социалната политика, София.
3. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите и са еднакви с досегашната издръжка.
Средствата за работна заплата за персонала са съобразени със средната брутна заплата в социалните дейности по държавен стандарт.