Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 620 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Одобрява договор за сътрудничество между Община Русе и „Екобатери“ АД с предмет: „Планиране, организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани на територията на Община Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)