Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 620 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 15.12.2017 г. до 14.02.2018 г. включително, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне преместваем обект – леден бар, с размери 1,50/3,00 м и с площ 4,50 кв. м, в гр. Русе, зона „Б“ (пл. „Свобода“), в частта от площада към паркинга на хотел „Дунав плаза“ – ул. „П. Д. Петков“, съгласно подробна схема, утвърдена във връзка с провеждането на Международен фестивал на ледените скулптури „Русе Айс Фест 2017“, от Главния архитект на Община Русе на 31.08.2017 г. и Разрешение за поставяне №126 от 31.08.2017 г. на Главния архитект на Община Русе, с начална тръжна наемна цена – 129,00 лв. (Сто двадесет и девет лева) без включен ДДС, за целия период.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)