Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 621 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, като магазин, на част, представляваща помещение с площ от 37,19 кв. м, разположено в масивна едноетажна сграда №52235.502.1055.1, с предназначение сграда на транспорта, със застроена площ на цялата сграда – 57 кв.м, ситуирана в ПИ №502.1055 по кадастралния план на с. Ново село, Община Русе, с административен адрес: с. Ново село, ЕКАТТЕ 52235, Община Русе, ул. ”Трети март” №22, предмет на АПОС №8139/05.01.2017 г., с начална тръжна месечна наемна цена 115,00 лв. (сто и петнадесет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)