Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 621 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 -2015 г.), Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще” – КОМПОНЕНТ 2 Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години в имот публична общинска собственост с Акт № 6861, намиращ се в гр. Русе, жк. “Дружба“ № 3, ул.“Н. Вапцаров“ № 20. Новите услуги да бъдат, както следва:
• Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с капацитет 8 места – ет. 4, разположен на 415 кв.м.;
• Звено „Майка и бебе“ с капацитет 8, в това число Звено за спешен прием на бебета в риск с капацитет 4 места – ет. 4, 82 кв.м.;
• Дневен център за деца с увреждания с капацитет 20 места – ет. 1, 458 кв.м. и ет. 3, 480 кв.м.;
• Семейно-консултативен център с капацитет 30 места – ет. 2, 390 кв.м.;
• Център за майчино и детско здраве с капацитет 50 места – ет. 2, 160 кв.м.;
• Център за подкрепа на приемната грижа и осиновяването с капацитет 15 места – ет. 3, с 43 кв.м.;
• Център за психично здраве за деца с капацитет 20 места – ет. 1, с 82 кв.м.;
2. Община Русе да продължи предоставянето на услугите за срок не по-малък от 5 години.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изготви проектно предложение за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15. Формулярът за кандидатстване по проекта да бъде внесен в Агенцията за социално подпомагане в срок до 27.05.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)