Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 622 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.68, ал.2, във връзка с ал.8 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование (обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год., посл. изм. и доп. ДВ, бр.56 от 6 юли 2021 г.), Общински съвет Русе реши:

  1. Разрешава функционирането на паралелки с пълняемост под определения минимум и една слята паралелка с не по-малко от 10 ученици за учебната 2021/2022 година в:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Николово
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
I13163
ІV14162
V14184
VІ+VІІ15183

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)