Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 622 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 14, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, като офис, на част, представляваща помещение с площ от 28,50 кв.м, разположено на първи етаж в югоизточната част от масивна монолитна двуетажна сграда с частичен избен етаж – публична общинска собственост, с административно-търговско предназначение, със застроена площ на сградата от 1538,58 кв.м, разположена в УПИ VIII-277 – за Общински център в кв. 18А, по регулационен план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, находяща се в гр. Мартен, Община Русе, ул. „Христо Смирненски“ и ул. “Родопи“, предмет на АПОС №7332/02.09.2014 г., с начална тръжна месечна наемна цена 70,00 лв. (седемдесет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)