Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 622 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.124, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.105, т.1 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Общинският съвет дава съгласие за изработването на проект за Общ устройствен план на Община Русе и одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, съгласно приложението;
2. Кметът да предприеме последващите, съгласно закона действия, по възлагането изработване на проект за Общ устройствен план на Община Русе;
3. Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ, това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на Общината, както и в сградите на останалите кметства на общинска територия. Да се публикува в един местен вестник и в интернет страницата на Общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)