Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 622

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 622
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, ал.2 във вр.с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 238 / 17.12.2003 г. на Министерски съвет и Раздел І, чл.5 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе, приет с Решение на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

Приема следните допълнения в Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2009 г.:
В Раздел V, се добавя нова точка 2.1.8.1 – Национален конкурс на школите и паралелките по изкуства от Североизточна България, обхват на мярката обхват на мярката II (втора) възрастова група-носители на първа индивидуална награда във всички категории;
В раздел V, се добавя т.2.3.8.1 – Финали на държавни първенства от календарите на съответните БСФ, обхват на мярката – деца, класирали се на второ или трето място във всички възрастови групи.