Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 623 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Шахматен клуб Дунав – 1931“, БУЛСТАТ 175620888, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5512.1.2, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет.2, предмет на АЧОС №6675/09.04.2012 г., която част представлява помещения – стая №5 и стая №6, с обща площ 51,00 кв. м, отдавани под наем като клуб на сдружението и месечна наемна цена – 26,93 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)